Definitieve raming van de oogst 2018

Landbouw & Visserij
Definitieve raming van de oogst

Volgens de definitieve raming van de productie van de landbouwteelten 2018, bleef de productie van wintertarwe relatief stabiel ten opzichte van 2017 (-3%), terwijl de productie van wintergerst met bijna 18% daalde. Ook bij andere teelten was er sprake van een sterke daling van de productie: -13% voor suikerbieten en vooral -31% voor aardappelen. Voor beide teelten heeft de droogte van afgelopen zomer geleid tot een sterke daling van de opbrengst.

Minder graangewassen en nijverheidsgewassen in 2018

De oppervlakte cultuurgrond in België neemt toe met 21.806 ha of met 1,64%. Dat blijkt uit de voorlopige landbouwresultaten van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De stijging is bijna volledig toe te schrijven aan de stijging van de oppervlakte groenvoedergewassen (+13.744 ha) en blijvend grasland (+ 8.513 ha).

Lees meer...