Microdata voor onderzoek

Table of Contents

  Voert u wetenschappelijk of statistisch onderzoek binnen een overheids- of onderzoeksinstelling?
  Dan stelt Statbel gepseudonimiseerde studiegegevens ter beschikking.

  Opgelet: Een student die gebruik wil maken van microdata van Statbel, kan geen aanvraag indienen uit eigen naam. In dat geval dient de aanvraag te gebeuren via de hogeschool of universiteit waar hij/zij de opleiding volgt. Er wordt dan wel verwacht dat de hogeschool of universiteit toeziet op het respecteren van de vertrouwelijkheid en de door Statbel ter beschikking gestelde microdata de servers van de hogeschool of universiteit niet mogen verlaten.

  Wie kan microgegevens aanvragen?

  • Federale overheidsdiensten of aan de instellingen van openbaar nut, met uitzondering van de belastingadministraties;
  • Ministeriële departementen van gemeenschappen en gewesten of aan de instellingen van openbaar nut, met uitzondering van de belastingadministraties;
  • Provincie- of gemeentebesturen, met uitsluiting van de belastingdiensten;
  • Multilaterale organisaties waarvan de Belgische Staat lid is
  • Alle wetenschappelijke- en onderzoeksinstellingen die een wetenschappelijk onderzoeksdoel nastreven en door Statbel erkend zijn als onderzoeksinstelling.

  Om erkend te worden dient de instelling te voldoen met name aan de criteria die bepaald zijn in artikel 4 van Verordening (EU) nr. 557/2013 van de commissie van 17 juni 2013 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese statistiek, wat de toegang tot vertrouwelijke gegevens voor wetenschappelijke doeleinden betreft, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 831/2002:

  • Het statuut, de opdracht of een andere bestemmingsverklaring van de instelling vermeldt statistisch of wetenschappelijk onderzoek als doelstelling;
  • Via de lijst van publicaties en onderzoeksprojecten toont de instelling aan dat het beschikt over ervaring en een goede reputatie in verband met het produceren van kwaliteitsvol onderzoek en de verspreiding ervan;
  • De instelling toont op basis van de interne organisatorische regelingen aan dat het onafhankelijk en autonoom wetenschappelijke conclusies kan formuleren en losstaat van beleidsgebieden van de instantie waartoe het behoort;
  • De instelling toont aan dat het adequate technische en organisatorische maatregelen neemt om de gegevens afdoende te beveiligen.

  Lijst van door Statbel erkende onderzoeksinstellingen

  Voor welke doeleinden kunnen microgegevens aangevraagd worden?

  Onderzoekers kunnen microgegevens aanvragen als de data noodzakelijk zijn voor hun statistisch of wetenschappelijk onderzoek.
  Met noodzakelijk wordt bedoeld dat het onderzoek niet mogelijk is op basis van globale en anonieme gegevens die Statbel zonder beperkingen verspreidt via de website www.statbel.fgov.be:

  • Be.STAT , de elektronische databank van Statbel, laat onderzoekers toe om tabellen aan te maken op maat; 
  • Via Open data  stelt Statbel geaggregeerde gegevens ter beschikking op een vrij gedetailleerd niveau.

  Het doel waarvoor de gegevens opgevraagd worden, beperkt zich tot statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit doel mag echter ruim geïnterpreteerd worden. Ook beleidsvoorbereidend onderzoek of onderzoek door private instellingen komen in aanmerking op voorwaarde dat de verwerking onafhankelijk, transparant en via wetenschappelijke methoden gebeurt. Ook dienen de resultaten van het onderzoek publiek gemaakt te worden.  

  Het resultaat van de verwerking moet bestaan uit globale en anonieme statistieken en onderzoeksrapporten die geen individuele gevolgen mogen hebben voor de betrokken burgers of ondernemingen. Uiteraard kunnen deze gepubliceerde globale en anonieme resultaten nadien vrij  gebruikt worden voor niet-statistische of niet-wetenschappelijke doeleinden. 

  Lees ook: Microdata voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, de mogelijkheden voor onderzoekers om individuele gegevens van Statbel te bekomen (.pdf), Erik Meersseman en Patrick Lusyne

  Kosten

  Zo veel als mogelijk worden de gegevens gratis ter beschikking gesteld aan onderzoekers. Statbel rekent daarom ook geen administratieve kosten aan. Enkel als het om een oplossing op maat gaat, wordt voor het extra geleverde werk een forfaitair bedrag van 500 euro gevraagd. Bespreek dus vooraf met de statisticus van Statbel of de gevraagde gegevens standaard zijn of niet. Indien er uitzonderlijk veel maatwerk nodig is om de data aan te maken, dan zal Statbel vooraf een schatting maken van het aantal mandagen die gefactureerd zullen worden volgens het Eurostattarief.

  Hoe gaat u te werk?

  Contacteer Statbel via statbel@economie.fgov.be of neem rechtstreeks contact op met de statisticus van uw onderzoeksdomein, indien u de contactgegevens hebt.

  • Na overleg met de statisticus dient u een formele data-aanvraag in met een aanvraagformulier en een conformiteitsverklaring. In bepaalde gevallen zal de statisticus aangeven dat het vereenvoudigde aanvraagformulier volstaat. Een gegevenscatalogus is beschikbaar om u te helpen bij het kiezen van de noodzakelijke variabelen.
  • De ondertekende documenten bezorgt u, via mail aan statbel.datarequests@economie.fgov.be
  • Het Data Protection Officer-team van Statbel zal de aanvraag beoordelen en een advies uitbrengen. Uiteindelijk zal de directeur-generaal van Statbel als verantwoordelijke voor de verwerking beslissen of de data geleverd mogen worden.
  • Bij een positieve beoordeling stelt Statbel het definitieve contract op, dat u ondertekent.
  • Na ontvangst van het origineel ondertekende contract, levert Statbel de gevraagde microdata binnen de vooropgestelde leveringstermijnen.

  Gegevenscatalogus

  Enkele voorbeelden van studies op basis van microgegevens van Statbel