Sterfte

Overlijdens met 5,5% gestegen in 2022

Bevolking
Overlijdens met 5,5% gestegen in 2022

In 2022 werden voorlopig ongeveer 116.500 overlijdens in België geregistreerd. Dat zijn zo’n 4.000 overlijdens meer dan het voorgaande jaar, ofwel een stijging met 3,7% tegenover 2021. Vergeleken met een bredere referentieperiode, namelijk het gemiddelde voor 2017, 2018, 2019 en 2021 gaat het om een stijging van 5,5%. De stijging is het meest zichtbaar in het Vlaamse en Waalse Gewest, en bij vrouwen en 85-plussers. Vooral in de maand april, tijdens de zomer en in de maand december werd een hogere sterfte dan gewoonlijk waargenomen. Dat blijkt uit een eerste, voorlopig overzicht van het aantal overlijdens in het jaar 2022, voor alle doodsoorzaken van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De publicatie bevat het voorlopig aantal overlijdens voor alle Belgische gemeenten in 2022 en is gebaseerd op de extractie van 14 januari 2023 uit het Rijksregister. Ook in 2023 zal Statbel wekelijks op vrijdag het aantal overlijdens updaten.

In deze publicatie wordt het aantal overlijdens gedurende 2022 vergeleken met het aantal overlijdens in 2021 en het gemiddeld aantal overlijdens in de periode 2017-2018-2019-2021. In deze referentieperiode werd het jaar 2020 buiten beschouwing gelaten, omdat de coronapandemie in dat jaar een groot effect had op het aantal overlijdens.
Verder wetenschappelijk onderzoek moet uitwijzen wat de impact is van de bevolkingsstructuur op het aantal overlijdens [1].

Sciensano publiceert vandaag ook een gedetailleerde analyse, meer bepaald over de in 2022 waargenomen oversterfte ten opzichte van de volgens hun Be-MOMO-model verwachte sterfte. Deze analyse is beschikbaar op hun website. Kleine verschillen tussen de cijfers van Statbel en het Be-MOMO-model van Sciensano zijn mogelijk. Dit kan worden verklaard door methodologische verschillen, zoals de exclusie van overlijdens die plaatsvonden in het buitenland door Sciensano, alsook de verschillende werkwijze om het verwacht aantal overlijdens te berekenen.

Overlijdens stijgen met 5,5% tegenover gemiddelde 2017-2018-2019-2021

Met ruwweg 116.500 overlijdens in 2022 is er een stijging van 3,7% tegenover 2021. Maar een vergelijking met een ruimere referentieperiode is interessanter. Het aantal overlijdens schommelt jaar na jaar door verschillende factoren, zoals de intensiteit van het griepseizoen, de gemeten temperaturen in de zomer of luchtvervuiling. Het gemiddelde voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2021 ligt op 110.328 overlijdens. Ook als we vergelijken met dat gemiddelde ligt het aantal overlijdens in 2022 hoog: ongeveer 6.000 extra overlijdens of een stijging met 5,5%.

Vooral stijging in Vlaamse en Waalse Gewest

Achter de stijging van het aantal overlijdens in België gaan regionale verschillen schuil. Voor de ruimere referentieperiode (2017-2018-2019-2021) zien we een stijging van het aantal overlijdens in 2022: +6,8% voor het Vlaamse Gewest en +4,6% voor het Waalse Gewest. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bleef het aantal overlijdens vrijwel gelijk tegenover dit bredere gemiddelde (+0,1%).

In vergelijking met 2021 steeg in 2022 het aantal overlijdens met 1,0% in Brussel, met 2,6% in Wallonië en met 4,7% in Vlaanderen.

Mogelijks speelt het verschil in bevolkingsstructuur tussen de regio’s een rol. Zo kende Vlaanderen op 01/01/2022 de grootste proportie 65-plussers (20,9%), gevolgd door Wallonië (19,3%) en Brussel (13,1%). Diepgaandere analyses zijn nodig om het effect van de verschillen in bevolkingssamenstelling uit te klaren [1].

Tabel 1: Evolutie van het aantal overlijdens in België en de Gewesten van 2017 tot 2022.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 Evolutie 2022 t.o.v. 2021 (in %) Evolutie 2022 t.o.v 2017-2018-2019-2021 (in %)
België 109.629 110.645 108.745 126.850 112.291 116.404 +3,7% +5,5%
Vlaams Gewest 62.530 63.397 62.420 70.919 64.508 67.516 +4,7% +6,8%
Waals Gewest 38.068 38.329 37.409 44.947 38.934 39.952 +2,6% +4,6%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 9.031 8.919 8.916 10.984 8.849 8.936 +1,0% +0,1%

Sterfte stijgt bij vrouwen en 85-plussers

Het aantal overlijdens bij vrouwen steeg met 6,4% in 2022, tegenover het gemiddelde voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2021. Ook het aantal overlijdens bij mannen steeg, met 4,6%. Vergelijken we enkel met 2021, dan is er een sterke stijging bij vrouwen (+7%) en bleef het aantal overlijdens bij mannen vrijwel gelijk (+0,4%).

Op niveau van de leeftijden zien we de grootste impact bij 85-plussers, en stijgingen vanaf 65 jaar. Tegenover het gemiddelde voor 2017, 2018, 2019 en 2021 steeg in 2022 het aantal overlijdens bij 85-plussers met +9,5%, bij 75-84-jarigen met +3,2% en bij 65-74-jarigen met +6,4%.

Tegenover 2021 wordt in 2022 voornamelijk een stijging gezien bij de 85-plussers in België (+9,8%). Voor de andere leeftijdsgroepen zijn er geen grote verschillen qua aantal overlijdens tussen 2021 en 2022. Dat verklaart waarschijnlijk mede waarom het aantal overlijdens bij vrouwen sterker gestegen is dan bij mannen in 2022. Het is namelijk zo dat 66,3% van de 85-plussers op 01/01/2022 een vrouw was.

Tabel 2: Evolutie van het aantal overlijdens per leeftijdsgroep van 2017 tot 2022

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 Evolutie 2022 t.o.v. 2021 (in %) Evolutie 2022 t.o.v 2017-2018-2019-2021 (in %)
1-24 jaar* 621 567 531 515 555 573 +3,2% +0,8%
25-44 jaar 2.259 2.192 2.129 2.175 2.275 2.247 -1,2% +1,5%
45-64 jaar 13.681 13.639 13.139 13.950 13.373 13.176 -1,5% -2,1%
65-74 jaar 17.208 17.615 17.690 20.170 19.421 19.130 -1,5% +6,4%
75-84 jaar 29.575 29.334 28.244 33.562 30.035 30.249 +0,7% +3,2%
85+ jaar 45.858 46.857 46.586 56.106 46.290 50.824 +9,8% +9,5%

Vooral meer sterfte in april, zomer en december

Als we de sterfte per maand vergelijken, dan zien we specifieke periodes met een hogere sterfte dan gewoonlijk: de maand april, de zomermaanden, en dan vooral augustus, en de maand december. De oorzaken zijn hoogstwaarschijnlijk divers.

In april 2022 werd voor het eerst een piek in het aantal overlijdens opgemerkt (+15,2% in vergelijking met de periode 2017-2018-2019-2021). De piek zou te verklaren zijn door zowel een licht verhoogd aantal overlijdens ten gevolge van corona, als van de griep.

Daarnaast werden ook de zomermaanden, met augustus op kop, gekenmerkt door een groter aantal overlijdens dan verwacht. In juni, juli en augustus werden respectievelijk +7,6%, +4,9% en +10,6% overlijdens vastgesteld dan in de periode 2017-2018-2019-2021. De zomer van 2022 was uitzonderlijk warm en ook de luchtkwaliteit was niet altijd even goed. Sciensano stelde de voorbije zomer een aanzienlijke oversterfte vast, namelijk de hoogste van de laatste 20 zomers.

Tot slot werd ook in december 2022 een groter aantal overlijdens gezien dan in de periode 2017-2018-2019-2021 (+15,7%). Opnieuw is er geen eenduidige verklaring en zou het gaan om een samenspel van verschillende factoren. Het aantal coronadoden was eerder beperkt, maar daarnaast circuleerden ook het griep- en het RSV- virus. Tot slot kenden we in december ook nog een koudeprik met slechtere luchtkwaliteit.

De definitieve resultaten over de doodsoorzaken zullen bestudeerd worden om een beter inzicht te krijgen in de oorzaken van de gestegen sterfte in de verschillende periodes.

Tabel 3: Evolutie van het aantal overlijdens per maand van 2017 tot 2022.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 Evolutie 2022 t.o.v. 2021 (in %) Evolutie 2022 t.o.v 2017-2018-2019-2021 (in %)
Januari 11.828 10.360 10.468 10.217 10.698 10.477 -2,1% -3,3%
Februari 10.516 10.089 9.766 9.387 8.952 9.862 +10,2% +0,3%
Maart 9.419 12.202 9.998 11.586 9.349 10.538 +12,7% +2,9%
April 8.459 8.971 8.901 15.449 9.468 10.313 +8,9% +15,2%
Mei 9.097 8.559 8.829 9.449 9.201 9.151 -0,5% +2,6%
Juni 8.221 7.793 8.276 7.992 8.150 8.726 +7,1% +7,6%
Juli 8.227 8.918 8.755 8.004 8.467 9.017 +6,5% +4,9%
Augustus 8.236 8.499 8.242 9.847 8.274 9.196 +11,1% +10,6%
September 8.108 8.044 8.003 8.189 8.309 8.617 +3,7% +6,2%
Oktober 8.769 8.666 8.888 10.752 9.772 9.632 -1,4% +6,7%
November 8.638 8.729 8.867 14.035 10.304 9.006 -12,6% -1,4%
December 10.111 9.815 9.752 11.943 11.347 11.869 +4,6% +15,7%

Situering in historische data

Statbel beschikt over historische data met het aantal overlijdens per jaar sinds 1841 en per maand sinds 1919. In de historische dataset kunnen we verder ook de brutosterftecijfers vergelijken. Dat wordt berekend als de verhouding tussen het aantal overlijdens en de totale bevolking. Het brutosterftecijfer vertoont over het algemeen een dalende tendens. Deze trend werd onderbroken door de coronapandemie. Van de 182 jaren die werden geobserveerd sinds 1841 staat 2022 met een brutosterftecijfer van 10,0 promille op plaats 165. Dat is een stuk beter dan de 147ste plaats van het coronajaar 2020 met 11,0 promille, maar wel iets minder goed dan de 172ste plaats van 2021 met 9,7 promille. Het is belangrijk om op te merken dat de 17 jaar (plaats 166 tot 182) die een lager brutosterftecijfer dan 2021 hadden zich allen situeren in deze eeuw.


[1] Het best gekende voorbeeld is de leeftijdsverdeling. Deze is aan verandering doorheen de jaren onderhevig en heeft bijgevolg een invloed op het aantal overlijdens in de bevolking.

Visueel
Content
Tabel
Content

Sterftecijfers, per geslacht en gewest, 2000 - 2022

Jaar België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
2000 10,4 10,0 10,2 10,2 11,0 10,6 10,0 9,4 9,7 11,4 10,9 11,1
2005 10,0 9,7 9,9 9,1 10,0 9,6 9,6 9,2 9,4 10,9 10,6 10,8
2010 9,7 9,6 9,6 8,3 8,7 8,5 9,5 9,2 9,3 10,7 10,4 10,6
2011 9,5 9,4 9,5 7,4 8,6 8,0 9,4 9,0 9,2 10,4 10,5 10,5
2012 9,9 9,8 9,9 7,9 9,0 8,5 9,8 9,4 9,6 10,8 10,7 10,8
2013 9,9 9,8 9,8 7,7 8,5 8,1 9,8 9,4 9,6 10,6 10,8 10,7
2014 9,4 9,3 9,4 7,5 7,9 7,7 9,3 9,0 9,2 10,2 10,4 10,3
2015 9,7 10,0 9,8 7,5 8,2 7,9 9,6 9,7 9,6 10,6 11,0 10,8
2016 9,6 9,5 9,6 7,4 7,8 7,6 9,5 9,3 9,4 10,5 10,6 10,6
2017 9,6 9,7 9,7 7,4 7,7 7,6 9,6 9,5 9,6 10,4 10,6 10,5
2018 9,7 9,8 9,7 7,0 7,8 7,4 9,7 9,7 9,7 10,5 10,7 10,5
2019 9,4 9,6 9,5 7,0 7,7 7,4 9,5 9,5 9,5 10,2 10,3 10,3
2020 11,0 11,1 11,0 8,8 9,2 9,0 10,7 10,7 10,7 12,3 12,4 12,3
2022* 10,0 10,1 10,0                  
Brutosterftecijfer: verhouding, uitgedrukt in promille, tussen het aantal overlijdens en de gemiddelde bevolking van het jaar.
Op basis van de gegevens van het Rijksregister en conform de nationale definitie van de bevolking.
* Het cijfer voor 2022 is voorlopig en is gebaseerd op de extractie vanuit het Rijksregister op datum van 14/01/2023. (Definitieve cijfers zullen worden gepubliceerd in juni 2023.)

Doel en korte beschrijving

De sterftestatistiek wordt opgesteld uitgaande van gegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP). Hiermee kan de statistiek van de doodsoorzaken, waarvan de bron wordt gevormd door de formulieren van de burgerlijke stand, worden geconsolideerd. Deze statistiek splitst de overlijdens van in België verblijvende personen uit volgens geslacht, gemeente van verblijf (arrondissement, provincie en gewest), maand van overlijden, burgerlijke staat en nationaliteit (Belgische of vreemde). Voorts kan hiermee het bruto-sterftecijfer worden berekend, d.i. de verhouding tussen het aantal overlijdens tijdens het jaar en het inwonertal halverwege dat jaar..

Populatie

Inwoners van België

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode

Definities

Leeftijd : Leeftijd gemeten in verlopen jaren op 1 januari.

Maand van overlijden : Maand van overlijden, gehaald uit de overlijdensdatum

Sterftecijfer : Bruto-sterftecijfer (Verhouding tussen het aantal overlijdens en het gemiddelde bevolkingscijfer van het beschouwde jaar)

Geslacht ; Geslacht van de overledene

Nationaliteit : Nationaliteit (Belgische of vreemde) van de overleden persoon (op 1 januari van het beschouwde jaar).

Burgerlijke staat : Burgerlijke staat van de overledene

Metadata

Sterfte.pdf