Geboorten en vruchtbaarheid

Aantal geboorten daalt sterk in 2020

Bevolking
Aantal geboorten daalt sterk in 2020

In 2020 zijn er 113.739 baby’s geboren in België, dit is een daling van 2,9% ten opzichte van 2019. Dit kan geconcludeerd worden uit de voorlopige geboortestatistieken voor 2020. Die statistiek wordt opgesteld door gebruik te maken van het Rijksregister, in afwachting van gedetailleerde informatie uit de geboorteformulieren.

De gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte is 30,8 jaar in België. Die leeftijd is veel hoger in Brussel (31,9 jaar) dan in Vlaanderen en Wallonië (30,7 jaar en 30,6 jaar).

Het aandeel van de geboorten bij buitenlandse moeders blijft met 52,2% nog steeds het hoogst in Brussel. Voor het Vlaams Gewest is dat slechts 22,6% en voor het Waals Gewest 17,9%.

Ten slotte daalt het totale vruchtbaarheidscijfer verder en bedraagt deze 1,55 kinderen per vrouw. Dit cijfer is ook hoger in de hoofdstad (1,59) dan in de andere gewesten (1,54).

Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata