Geboorten en vruchtbaarheid

Meer dan één pasgeborene op twee heeft ongehuwde ouders

Bevolking
Meer dan één pasgeborene op twee heeft ongehuwde ouders

Voor het eerst sinds de metingen worden er in België meer kinderen geboren bij ongehuwde dan bij gehuwde ouders.

Dat blijkt uit de jaarlijkse geboortecijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. In 2015 werd meer dan de helft van de kinderen (50,6%) geboren bij ongehuwde koppels, tegenover 49,4% bij gehuwde koppels. Het overgrote deel van de ouders woont wel samen bij de geboorte van hun kind: in 2015 ging het om 87,9%. De gemiddelde leeftijd van de moeders blijft traag stijgen, zowel voor het eerste kind als voor de volgende kinderen. Vrouwen die bevallen zijn gemiddeld 30,5 jaar, en 28,7 jaar bij hun eerste kind. De vruchtbaarheid neemt verder af, met een gemiddelde van 1,68 kinderen per vrouw in 2016.

Getrouwde vs ongetrouwde ouders

Het aandeel levendgeboorten binnen het huwelijk blijft sinds meerdere jaren verder dalen. In 2000 bedroeg dit nog meer dan 70% en momenteel 49,4%. In Vlaanderen is de kaap van 50% geboorten bij ongehuwden nog niet overschreden (49,5% in 2015), terwijl die kaap in Wallonië sinds 2007 werd overschreden. De twee gewesten evolueren bijna op hetzelfde ritme, maar met een verschillend basisniveau. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de situatie helemaal anders: het aandeel van de levendgeborenen binnen het huwelijk blijft ruim boven het nationale gemiddelde (64,4% in 2015) en daalt veel minder snel dan in de andere twee gewesten.

Samenwonende vs niet-samenwonende ouders

Buiten het huwelijk wil niet zeggen buiten een verbintenis! Het aandeel levendgeboorten buiten een verbintenis (feitelijk of wettelijk samenwonen) blijft overal in de minderheid (12,2% in 2000 en 12,1% in 2015), met zelfs een kleine recente daling, omdat er beter rekening wordt gehouden met het wettelijk samenwonen. In Vlaanderen blijft het aandeel van de geboorten binnen de verbintenis altijd dicht bij 90%; in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië blijft het dicht bij 85%, met een lichte paradox: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is en blijft het aandeel van de geboorten binnen het huwelijk het hoogst, maar het is niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat het aandeel van de geboorten binnen de verbintenis het hoogst is.

evolutie%20van%20het%20aandeel%202000-2015nl.png

Leeftijd van de moeder: gemiddeld 30,5 jaar

De gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar kind blijft traag stijgen: 30,5 jaar op nationaal niveau, 31,5 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 30,4 jaar in het Vlaams Gewest en 30,2 jaar in het Waals Gewest. Voor de eerste geboorte is de evolutie gelijkaardig, zelfs nog een beetje trager: 28,7 jaar voor het hele land, 29,8 jaar voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 28,8 jaar voor het Vlaams Gewest en 28,2 jaar voor het Waals Gewest

evolutie%20(1999-2015)_nl.png

Vruchtbaarheid: gelijk in Vlaanderen en Wallonië, hoger in Brussel

In 2016 bedroeg de vruchtbaarheid, gemeten door het vruchtbaarheidscijfer [1], 1,68 kind per vrouw (volgens de omstandigheden van het moment), namelijk het niveau van 2003, maar dan tijdens een stijgende fase. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft de vruchtbaarheid hoger dan  het nationale gemiddelde, maar  is sterk gedaald (1,82 kind per vrouw). Momenteel is de vruchtbaarheid bijna identiek in Vlaanderen en in Wallonië (1,66 kind per vrouw).

Evolutie%20vruchtbaarheid_0.png

[1] Het totale vruchtbaarheidscijfer (TVC) is de som van de vruchtbaarheidscijfers per leeftijd (het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen de levendgeboorten bij vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddelde aantal vrouwen van die leeftijd). Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in haar vruchtbare leven zou krijgen als ze op elke leeftijd onder het vruchtbaarheidscijfer van het beschouwde jaar zou leven.

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata

5.5%20Geboorten%20en%20vruchtbaarheid.svg

Zijn er vragen over dit thema?