Geboorten en vruchtbaarheid

Belgische vrouwen worden gemiddeld voor het eerst moeder op 29,1 jaar

Bevolking
Belgische vrouwen worden gemiddeld voor het eerst moeder op 29,1 jaar

Uit de definitieve geboortestatistieken van 2017 blijkt dat het aantal geboorten met 1,7% daalde ten opzichte van 2016. De daling was het meest uitgesproken in het Vlaams Gewest met 2,3% (tegenover 1% in het Waals Gewest en 1,2% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

De gemiddelde leeftijd bij de geboorte blijft stijgen

Sinds ten minste 1998 is de gemiddelde leeftijd van moeders bij de geboorte van hun kind jaarlijks gemiddeld met bijna 0,1 jaar gestegen. Op nationaal niveau is de leeftijd gestegen van 29,1 jaar in 1998 tot 30,7 jaar in 2017. De evolutie is gelijkaardig voor de eerste geboorte: van 27,3 jaar in 1998 tot 29,1 jaar in 2017. Op gewestelijk niveau zijn de evoluties min of meer identiek, maar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de evolutie iets minder gelijkmatig en iets sneller dan elders. De niveaus blijven echter verschillend: de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte is hoger, ongeacht de rang, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (30,2 jaar voor de eerste geboorte en 31,8 jaar voor alle rangen samen) dan in het Vlaams Gewest (29,1 jaar voor de eerste geboorte en 30,6 jaar voor alle rangen samen) en in het Waals Gewest (28,6 jaar voor de eerste geboorte en 30,5 jaar voor alle rangen samen).

De grote meerderheid van de geboorten vindt plaats binnen een verbintenis (wettelijk of feitelijk)

In 2017 bleef het aandeel van de levendgeboorten buiten het huwelijk stijgen. In 2015 werden levendgeboorten buiten het huwelijk de meerderheid en vandaag vertegenwoordigen ze 53% van de geboorten van het land. In Vlaanderen werd de kaap van 50% van de geboorten buiten het huwelijk overschreden in 2017 (51,3%). In Wallonië werd die grens al vanaf 2007 overschreden en het aandeel van geboorten buiten het huwelijk is voortaan hoger dan 60% (63,5%). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef de situatie verschillend, met 37,6% van de levendgeboorten buiten het huwelijk en een minder snelle evolutie dan in de andere twee gewesten. Tegelijkertijd bleef het aandeel van de levendgeboorten buiten een verbintenis (feitelijk of wettelijk) in de minderheid (14,5% in 2017 voor het hele land) en steeg slechts traag. In Vlaanderen bedraagt het 10,6%, terwijl dit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18,8% bedroeg en in Wallonië 19,3%.

Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata