Geboorten en vruchtbaarheid

Daling van de vruchtbaarheid in 2018, vooral in Wallonië en Brussel

Bevolking
Daling van de vruchtbaarheid in 2018, vooral in Wallonië en Brussel

De definitieve geboortecijfers van 2018 tonen een daling van het aantal pasgeborenen met 1,1% ten opzichte van 2017. Deze daling is sterker in Wallonië (-2,2%) en Brussel (-1,9%) dan in Vlaanderen, waar de evolutie stabieler is (-0,3%).

In de meeste gevallen (84,5%) is het een getrouwd of samenwonend koppel dat de pasgeborene verwelkomt. In 15,5% van de gevallen is het een alleenstaande moeder die bevalt. Daarnaast wordt in 2018, zoals dat het geval is sinds 2015, iets meer dan de helft van de kinderen buiten het huwelijk geboren (52,6%).

Wat ook vrij stabiel blijft, is dat in België een kind op vijf via een keizersnede wordt geboren (21,1% van de gevallen).

De gemiddelde leeftijd van een moeder bij de geboorte van haar eerste kind neemt opnieuw toe en bedraagt nu 29,2 jaar. De gemiddelde leeftijd voor alle rangen samen is 30,9 jaar voor de moeder en 34,1 jaar voor de vader.

Het totale vruchtbaarheidscijfer blijft dalen en bedraagt 1,62 kinderen per vrouw. Dit cijfer is vooral laag in Limburg (1,48 kinderen per vrouw) en Waals-Brabant (1,53 kinderen per vrouw), terwijl het in de hoofdstad Brussel 1,77 kinderen per vrouw bedraagt.

Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata