Huurindexatie

Huurcalculator
Content

Opgelet: in het Vlaamse Gewest geldt er vanaf 01/10/2022 een beperking van de indexatie. Contracten in woningen met EPC-label D mogen slechts beperkt geïndexeerd worden. Contracten met EPC-label E en F of zonder EPC-label mogen niet geïndexeerd worden, tot 30/09/2023. Hoe u dit in de praktijk doet, wordt beschreven in dit document (.pdf).

De huurcalculator is niet bruikbaar voor alle contracten afgesloten voor 1 januari 1984. Hoe de indexering berekenen

Downloads

Wat is de huurindexatie?

Elk jaar kan de huurprijs op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van het contract aan de kosten van levensonderhoud aangepast worden. Tot december 1993 gebeurde de indexatie steeds op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Vanaf januari 1994 moet verplicht de gezondheidsindex gebruikt worden.

Welke huurcontracten komen in aanmerking?

Afgesloten Geschreven huurovereenkomst Mondelinge huurovereenkomst
Voor 28 februari 1991

Indexatie indien beide partijen dit voorzien hadden

Na 28 februari 1991 en voor 31 mei 1997

toegelaten

Na 31 mei 1997 toegelaten behalve wanneer contract het uitsluit indexatie niet toegelaten

 

Hoe wordt de huurindexatie berekend?

  basishuurprijs (2) X nieuwe index (3)
De geïndexeerde huurprijs = ————————————————————
             aanvangsindex (1)

 

Inwerkingtreding van de overeenkomst 
vóór 1 januari 1984
Inwerkingtreding van de overeenkomst 
vanaf 1 januari 1984
Inwerkingtreding van de overeenkomst
vanaf 1 januari 2019
voor een hoofdverblijfplaats
in het Vlaams gewest
contract gesloten 
vóór
1/01/1981
contract gesloten 
tussen 1/01/1981 
en 31/12/1983
contract gesloten 
vóór
1/02/1994
contact gesloten 
vanaf
1/02/1994
contact gesloten
vanaf
01/01/2019
(1)  aanvangsindex
december 82 
(82,54)
(1)  aanvangsindex=
deze van de maand 
die de aanpassing of 
inwerkingtreding van 
het contract in 1983 
voorafgaat
(1)  aanvangsindex=
deze van de maand 
die het sluiten van 
de overeenkomst 
voorafgaat
(1)  aanvangsindex=
gezondheidsindex van 
de maand die het 
sluiten van de 
overeenkomst 
voorafgaat
(1)  aanvangsindex=
gezondheidsindex
van  de maand
die de inwerkingtreding van de
overeenkomst of de
huurprijsherziening
voorafgaat
(2)  basishuurprijs = huur:
- vastgelegd bij rechterlijke beslissing 
- bij ontstentenis, basishuurprijs gebruikt bij de 
berekening van de geïndexeerde huurprijs in 1990 
- bij ontstentenis, laatste huurprijs in 1983 betaald.
(2)  basishuurprijs = afgesproken huurprijs
(3)  nieuwe index = de (gezondheids)index van de maand die voorafgaat aan de verjaring van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst

Bron: Fod Justitie, Vlaams woninghuurdecreet, Waals decreet betreffende de woninghuurovereenkomst en Brusselse huisvestingscode

 Bereken zelf uw huur

 

Meer informatie

De zesde staatshervorming (1 juli 2014) heeft er voor gezorgd dat de huurindexering een regionale bevoegdheid is geworden. Sinds 1 januari 2018, 1 september 2018 en 1 januari 2019 is er respectievelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en het Vlaams Gewest nieuwe huurwetgeving van kracht (Brusselse huisvestingscode, Waals decreet betreffende de woninghuurovereenkomst en Vlaams woninghuurdecreet). Als een bepaald aspect van het huren in die teksten niet wordt geregeld, is de federale huurwetgeving nog steeds van toepassing (zie de brochure "De huurwet", uitgegeven door de FOD Justitie).

Concreet betekent dit dat enkel voor het Vlaams Gewest m.b.t. de berekening van de huurindexering er een wijziging is doorgevoerd. Als aanvangsindexcijfer in de formule voor de berekening van de huurindexering dient de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van het huurcontract of van de huurprijsherziening gehanteerd te worden voor contracten gesloten vanaf 1 januari 2019 waar voorheen de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de ondertekening van het contract diende te worden gebruikt.

Voor vragen over de indexering Voor vragen over juridische aspecten
Statbel
(FOD Economie) 
North Gate - Koning Albert II-laan 16 
1000 Brussel 
Tel. : +32 [0]800 120 33 (van 9u tot 17u) 
e-mail : ind@economie.fgov.be

Vlaanderen
https://www.wonenvlaanderen.be/een-woning-huren
https://www.woninghuur.vlaanderen/huurdecreet-vanaf-01012019 https://www.vlaanderen.be/huurprijs-en-huurwaarborg
Wallonië
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/site/divers?page=location
Brussel
https://huisvesting.brussels/huren/
Justitiehuizen
Wallonië en Brussel
Vlaams Gewest