Monthly evolution VAT-registered enterprises, 30 days by activity

Statbel DataLab: new statistics, methods and data sources beta version

DataLab: increase in the number of enterprises in September

DataLab
DataLab: increase in the number of enterprises in September

Statbel, the Belgian statistical office, publishes today in its Datalab the figures on VAT-registered enterprises, with provisional results 30 days after the reference month for September. With this publication, Statbel wants to better map the impact of the COVID-19 on the economic life. The NACE, the classification of economic activities, is also included.

Furthermore, Statbel continues to publish the final results 60 days after the reference month.

Increase in the number of active enterprises in September

Most of the movements observed in September show an increase in the number of active enterprises compared to August 2020. Only three sectors register a slight decrease compared to the previous month.

First registrations:

If we measure entrepreneurship using the number of first registrations, we observe an increase of 590 units for September 2020 compared to September 2019. The overall trend has been positive since June and continues until September 2020 with a 9.7 % increase compared to September 2019. This increase compared to 2019 is not exceptional, since normally, the number of first registrations grows from one year to another.

Re-registrations

The general trend to re-register in September rose by 8 % compared to September 2019. However, some sectors show the opposite trend. This is the case for, among others, arts, entertainment and recreation (-23.4 % compared to the same month in 2019). This means that 59 enterprises in this sector temporarily or definitively decided not to re-register in September.

De-registrations

The decrease in the number of de-registrations compared to 2019 observed every month since March has continued until September (-10.3 %). This difference should be interpreted with caution because of the significant number of de-registrations recorded in 2019.

Evolution of the population of VAT-registered units from September 2019 to September 2020

Despite the disturbances related to the 7 months of crisis, the total population of VAT-registered units is still increasing if we compare this year to the previous one (+3.9 %, +39,124 units). The same goes for the sector of creative, arts and entertainment activities. Despite the low level of first registrations and re-registrations this month for this sector, it shows a 3.8 % increase compared to September 2019.

Compared to last year, the decrease in population of VAT-registered units remains the exception. It only concerns 8 enterprises in the agricultural sector.

Context en methodologie

Context

De statistiek van de btw-plichtigen is gebaseerd op gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het bedrijvenregister van Statbel.

Statbel publiceert maandelijks een ‘officiële’ statistiek van de demografische bewegingen van de btw-plichtigen. Deze eerste statistiek wordt op T + 60 dagen gepubliceerd, omdat er een zekere vertraging is tussen de gebeurtenissen en het opnemen ervan in de registers en databanken.

Naar aanleiding van de Covid-19-crisis hebben we, naast de eerste statistiek, een nieuwe statistiek gecreëerd. Deze statistiek omvat ook de NACE-sector en wordt één maand vroeger geproduceerd.

Deze statistiek omvat twee luiken:

  • Het eerste luik omvat de maandelijkse bewegingen van de btw-plichtigen volgens NACE-sector (sectie) voor het jaar 2020 (downloadbare Exceltabel).
  • Het tweede luik voegt bijkomende variabelen toe bij deze bewegingen: ondernemingstype (natuurlijke persoon of rechtspersoon), NACE-sectie, NACE op 2 cijfers en gewest (open data). De statistiek is ook beschikbaaar in Excelformaat en stelt de gebruiker in staat om dynamische draaitabellen aan te maken of zijn eigen indicatoren te ontwikkelen. Op basis van deze cijfers levert Statbel een korte maandelijkse analyse van de maandelijkse trend.

Definities

  • Hiervoor verwijzen we eerst naar de definities van de onderwerping van de bestaande maandelijkse statistiek :  https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/btw-plichtige-ondernemi…
  • In het kort : wordt beschouwd als onderworpen elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gewoonlijk goederen of diensten levert die niet zijn vrijgesteld krachtens het btw-wetboek (zoals het geval is voor de meeste artsen). Als een bedrijf uit de btw-registers wordt geschrapt, betekent dit niet altijd dat het zijn activiteiten stopzet: dit kan af en toe en soms zelfs herhaaldelijk gebeuren. Als een bedrijf voor het eerst aan de btw wordt onderworpen kan daarentegen worden aangenomen dat dit in de meeste gevallen de start is van een nieuwe activiteit. Tot slot dient er eraan te worden herinnerd dat bedrijven die failliet worden verklaard of die vrijwillig of op gerechtelijk worden verheven, het statuut van btw-plichtige behouden tot de sluiting van hun faillissement of vereffening (pdf). Het aantal schrappingen uit de btw-registers is dus op zich niet voldoende om het aantal stopzettingen van activiteiten te berekenen en omvat geen faillissementen of vereffeningen van bedrijven.

Methodologie

Voor deze statistiek wordt dezelfde methode gebruikt als voor de bestaande maandelijkse statistieken om gegevens over het aantal btw-plichtige ondernemingen op het einde van de maand af te halen.

Er zijn echter grote verschillen op drie punten:

  • Er wordt een maand vroeger gepubliceerd zodat de publicatie sneller gebeurt. De inkorting van de oorspronkelijke termijn zou in beperkte mate als gevolg kunnen hebben dat bepaalde gebeurtenissen te vroeg of te laat worden meegerekend. Deze verschillen zouden, indien zij zich zouden voordoen, tot uiting komen in een verschuiving in de berekening van de btw-plichtigen tussen twee periodes, zoals het geval is met de cijfers van juni, toen 197 actieve ondernemingen in juli werden opgenomen in plaats van in juni.
  • We gebruiken hier geen methode die alle bestaande gebeurtenissen in databanken identificeert om schrappingen, eerste onderwerpingen of wederonderwerpingen of migraties te berekenen. De techniek die wordt gebruikt om de geschrapte en wederonderworpen ondernemingen te berekenen is die van de fotovergelijking over twee maanden: als de onderneming in de vorige maand niet verscheen op de foto van de actieve ondernemingen, maar wel verschijnt in de lopende maand, wordt deze onderneming als een eerste onderwerping of een wederonderwerping beschouwd, afhankelijk van het feit of de onderneming al dan niet voor het eerst in het register verschijnt. Omgekeerd, als een bedrijf op de foto van de actieve ondernemingen van de vorige maand verscheen, maar niet meer voorkomt in de laatste geanalyseerde maand, wordt het beschouwd als een schrapping. Als gevolg hiervan zal het aantal eerste onderwerpingen of wederonderwerpingen (of schrappingen) niet exact overeenkomen met de officiële maandelijkse statistiek die alle registraties omvat en iets lager zijn. Ten slotte, als een bedrijf dat op de foto van de vorige maand verscheen ook aanwezig is in de actieve bevolking van de lopende maand, zal het worden beschouwd  als actief in de bestaande indeling (Nace, type en geografie), tenzij een van deze variabelen is veranderd tussen deze twee foto's. In dat geval zal het een immigratie en een emigratie zijn (die als neutraal zal worden beschouwd).
  • De NACE-code wordt toegevoegd, maar er moet wel rekening worden gehouden met het feit dat het om een voorlopige NACE-code gaat, die in de loop van het jaar nog kan worden onderzocht en herzien. Het zal dan ook niet verwonderlijk zijn als op het einde van het jaar een groter aantal migraties op het niveau van de activiteiten wordt waargenomen. Deze variabele geeft echter een idee van de sectoren die door de crisis worden getroffen. Er zouden dus ook verschillen kunnen ontstaan tussen deze statistiek en de jaarstatistiek van de btw-plichtigen[1].


[1] Zie: https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/btw-plichtige-ondernemi…