Enquête naar de arbeidskrachten (EAK)

Burgers
Huishoudens
Beschrijving

De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête bij huishoudens. Haar voornaamste doelstelling is de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in drie groepen (nl. werkende personen, werklozen en niet-actieve personen), en over elk van deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. Deze enquête wordt ook in de andere EU-lidstaten uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de statistische dienst van de Europese Unie, EUROSTAT. In België wordt de EAK georganiseerd door Statbel. De bedoeling is informatie te vergaren die op Europees vlak vergelijkbaar is.

Meest gestelde vragen over deze enquête

U bent een van de 20.000 huishoudens die steekproefsgewijs toevallig geselecteerd is om deel te nemen aan de enquête naar de arbeidskrachten (EAK). EAK is een verplichte enquête die zal afgenomen worden door een enquêteur van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De enquêteur zal u vragen stellen over werken, het zoeken van werk, studeren en diploma’s. Als u niet werkt of studeert is het interview ook noodzakelijk, maar veel korter.

De enquête wordt in alle landen van de Europese Unie op eenzelfde manier afgenomen. Zo kunnen de landen correct vergeleken worden op basis van het aantal werkenden, werklozen en niet actieven. De anoniem gemaakte resultaten worden ook gebruikt door universiteiten en studiediensten.

Door de wet op de statistiek mag Statbel de informatie enkel gebruiken voor statistische doeleinden, niet voor controles door de fiscus, de RVA of andere instellingen.

In het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, heeft Statbel tijdelijk alle face-to-face contacten en interviews opgeschort. De interviews gebeuren voorlopig via de telefoon. Een enquêteur zal u contacteren om een tijdstip vast te leggen waarop het telefonisch interview zal plaatsvinden. Als uw telefoonnummer gekend is, zal de enquêteur u meteen bellen. Anders zal hij eerst een visitekaartje bij u in de brievenbus steken met zijn contactgegevens. Om dit contact te vergemakkelijken, raden wij u aan om uw telefoonnummer per e-mail te sturen naar EAK-EFT@economie.fgov.be  met vermelding van uw referentienummer en de enquêteur die in de brief wordt genoemd.

In het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, schort Statbel tijdelijk alle face-to-face-bevragingen op. Alle interviews verlopen telefonisch. Het gaat om eenvoudige vragen over uw werksituatie, het zoeken naar werk, de opleidingen die u eventueel volgt en uw diploma. Per persoon duurt het interview gemiddeld 10 à 15 minuten.
De enquêteur die in de brief vermeld staat, zal u contacteren om een tijdstip af te spreken waarop het telefonische interview kan worden afgenomen. Indien de interviewer niet beschikt over uw telefoonnummer, dan zal hij bij u aanbellen om uw nummer te vragen. Op een later tijdstip belt hij u op om het interview af te nemen. Als hij bij u langskomt, zal de interviewer een mondmasker dragen, de nodige afstand bewaren en niet binnenkomen.
U kan ons rechtstreeks uw contactgegevens bezorgen: via mail naar EAK-EFT@economie.fgov.be of telefonisch op het nummer +32 (0) 800 120 33 (Kies optie 3 “Enquêtes”).

Het is bij Koninklijk Besluit wettelijk verplicht om aan EAK deel te nemen. Mocht u hierover vragen hebben, dan kan u daarmee terecht bij de enquêteur.

Het is voor de kwaliteit van de resultaten belangrijk dat u deelneemt. Anders bestaat het risico dat bijvoorbeeld gezinnen die weinig tijd hebben of niet veel thuis zijn onvoldoende vertegenwoordigd zijn in de steekproef. Het gevolg is dan dat we het aantal werkenden in België zouden onderschatten.

Het Koninklijk Besluit voorziet boetes als een geselecteerd huishouden weigert deel te nemen aan de enquête. De verplichting om deel te nemen aan deze enquête is vergelijkbaar met de stemplicht, waar bij wet ook boetes mogelijk zijn.

Gemiddeld duurt de enquête een 10-tal minuten per persoon. Voor gepensioneerden of niet- beroepsactieven is de vragenlijst korter. Voor werkenden duurt de vragenlijst gemiddeld 15 minuten.

Statbel selecteert jaarlijks ongeveer 60.000 huishoudens steekproefsgewijs toevallig uit het rijksregister. Het rijksregister is de overheidsdatabank waarin alle in België wettelijk verblijvende personen opgenomen zijn. Wij selecteren enkel gezinnen met minstens een persoon tussen 15 en 76 jaar oud. De enquête is enkel bedoeld voor alle personen in het gezin van 15 jaar of ouder. Personen die in een klooster, een rusthuis of een andere collectieve instelling verblijven komen niet in aanmerking.

Het is voor de kwaliteit van de resultaten belangrijk dat de bij toeval geselecteerde huishoudens deelnemen. Anders riskeren we dat gezinnen die bijvoorbeeld weinig tijd hebben of niet veel thuis zijn onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Het gevolg is dan dat we het aantal werkenden in België zouden onderschatten.

Ja, Statbel dient volgens de statistiekwet uitsluitend informatie in te zamelen om statistieken op te maken. Het is door deze wet uitdrukkelijk verboden om over u een persoonlijk dossier aan te leggen en uw informatie door te geven aan andere overheidsdiensten. Wij mogen enkel globale, anonieme cijfers verspreiden.

Uw privacy wordt gegarandeerd omdat uw persoonsgegevens Statbel niet mogen verlaten. Dat wil zeggen:

  • De ingevulde papieren vragenlijsten (indien een enquête op papier) worden bij ons ingetikt en daarna gestockeerd in een beveiligde ruimte. Na 3 jaar vernietigt een gespecialiseerde firma de documenten.
  • Uit de verkregen informatie wordt na verwerking uw naam en adres verwijderd.
  • Externe gebruikers krijgen enkel een samengeteld antwoordenbestand zonder namen, adressen, maar ook zonder geboortedata.

In het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, schort Statbel tijdelijk alle face-to-face-bevragingen op. Alle interviews verlopen telefonisch. De enquêteur die in de brief vermeld staat, zal u contacteren om een tijdstip af te spreken waarop het telefonische interview kan worden afgenomen. Indien de interviewer niet beschikt over uw telefoonnummer, dan zal hij bij u aanbellen om uw nummer te vragen. Op een later tijdstip belt hij u op om het interview af te nemen. Als hij bij u langskomt, zal de interviewer een mondmasker dragen, de nodige afstand bewaren en niet binnenkomen.

U kan ons rechtstreeks uw contactgegevens bezorgen: via mail naar EAK-EFT@economie.fgov.be of telefonisch op het nummer +32 (0) 800 120 33 (Kies optie 3 “Enquêtes”).