Medical index

Medical index 2024

Consumer prices
Medical index 2024

The overall medical index for 2024 amounts to 156.34 for a single room, 132.24 for a double and shared room, 164.84 for outpatient care and 179.21 for dental care.

Table
Content

Medical index 2024

age group guarantee (base 2015=100)
single room double and multiple room ambulatory care dental care
0-19 years 174.82 138.32 154.03 192.26
20-34 years 128.32 136.97 184.05 185.68
35-49 years 140.85 121.48 160.21 174.62
50-64 years 148.08 129.21 150.76 169.36
65 years and older 160.98 136.30 172.24 146.69
global* 156.34 132.24 164.84 179.21
*index based on the independent value of age groups
Downloads

Doel en korte beschrijving

De premies van niet-beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten kunnen op de de jaarlijkse premievervaldag aangepast worden ofwel op grond van de consumptieprijsindex, ofwel op grond van een specifiek indexcijfer, zoals bedoeld in het KB tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 204, § 3, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Deze specifieke indexcijfers ´ zogenaamde ´medische indexen´ ´ worden berekend volgens de modaliteiten, bepaald in het KB van 18 maart 2016 tot wijziging van het KB van 1 februari 2010 tot vaststelling van de specifieke indexcijfers. Het KB van 1 februari 2010 heeft de specifieke indexcijfers bepaald. De Raad van State heeft het KB echter deels vernietigd aangezien er geen rekening werd gehouden met de parameter ´vergrijzingsvoorzieningen´. De medische indexcijfers werden daardoor niet meer gepubliceerd sinds het vierde trimester van 2012. De parameter ´vergrijzingsvoorzieningen´ wordt in het nieuwe KB wel in acht genomen.

Het huidige KB maakt een onderscheid tussen basis indexcijfers en specifieke indexcijfers omwille van het in rekening brengen van de herwaardering van de vergrijzingsvoorzieningen. De basis indexcijfers worden berekend als het percentage van verandering van de gemiddelde schadelast per verzekerde opgesplitst naar leeftijdsklassen en waarborgen. Vervolgens worden de specifieke indexcijfers berekend door de basisindexcijfers te vermenigvuldigen met 1,5 waarbij deze maximum 2 procentpunten hoger mogen liggen dan de jaarlijkse evolutie van de basis indexcijfers. Bij een negatieve evolutie van een specifiek indexcijfer wordt de geldigheid van het laatste gepubliceerde specifieke indexcijfer verlengd.

De nieuwe medische indexen worden eens per jaar berekend. Deze worden gepubliceerd op de eerste werkdag van de maand juli en dit vanaf 1juli 2016 (basis: 2015 = 100).

Populatie

Belgische entiteiten welke ziekte- en hospitalisatieverzekeringen aanbieden

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Metadata