België telde op 1 januari 2018 11.376.070 inwoners

Bevolking
België telde op 1 januari 2018 11.376.070 inwoners

Op 1 januari 2018 telde België 11.376.070 wettelijk geregistreerde inwoners. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Daarvan is 51% (of 5.778.164 in absolute cijfers) vrouw, en 49% (of 5.597.906) man, wachtregister niet meegerekend[1]. De Belgische bevolking groeide op jaarbasis aan met 53.982 personen of 0,50%. Dat groeicijfer ligt volledig in de lijn met de groei van de afgelopen jaren, die ook telkens rond een half procent schommelde.groei_nl.pngbevoking_nl.png

Twee demografische factoren zorgen voor de nationale bevolkingsgroei[2]:

 • 17,5% van de bevolkingstoename ligt bij een positief ‘natuurlijk saldo’, met meer geboortes dan overlijdens (+9.473 personen in 2017)
 • 82,5% van het groeicijfer wordt verklaard door het positieve migratiesaldo: meer immigratie dan emigratie (+44.536 personen in 2017)

Het fenomeen dat voor 2017 het meest in het oog springt heeft een negatieve impact op de groei van de bevolking: voor het eerst dook het aantal geboortes onder de 120.000 (119.102). In 2016 werden nog 121.161 geboortes geregistreerd, in 2010 nog ruim 129.000 (129.173).

De daling van het aantal geboortes in 2017 is ook meer uitgesproken dan een jaar eerder: in 2016 leek zich nog enigszins een vertraging van de aanhoudende daling voor te doen (-552 geboortes tegenover 2015), in 2017 is de daling weer groter (-2.059). Er komt dus nog niet meteen een einde aan de dalende trend.

Net zoals voorgaande jaren lopen de cijfers van de gewesten sterk uiteen[3].

VLAAMS GEWEST

 • De bevolking nam toe met 36.956 personen (38.207 personen in 2016): opnieuw een vrij forse stijging van 0,6% op het totaal van de bevolking.
 • Die toename is in belangrijke mate te wijten aan internationale migratie (= het verschil tussen immigratie en emigratie naar het buitenland zonder herinschrijvingen en ambtshalve schrappingen in rekening te brengen). 58.121 personen kwamen vanuit het buitenland in het Vlaamse gewest wonen , 30.171 vertrokken (saldo + 27.950 personen).
 • Binnen België ‘migreerden’ 33.651 personen naar het Vlaams gewest vanuit een ander gewest. 22.170 personen vertrokken dan weer naar een ander gewest (saldo + 11.481 personen)
 • De natuurlijke bevolkingsaangroei tenslotte (geboortes versus overlijdens) bleef positief (+ 1.971 personen).

WAALS GEWEST

 • De bevolking nam in de loop van 2017 toe met 9.904 personen. Dat is lager dan in 2016 toen er 12.257 personen bijkwamen. Procentueel bedraagt de aangroei 0,3%.
 • Opvallend: de natuurlijke loop van de Waalse bevolking is opnieuw lichtjes negatief: er waren 1.176 meer overlijdens dan geboortes in het Waals Gewest, in 2017. In 2016 bedroeg dit saldo 831 personen.
 • De grootste factor in de bevolkingstoename is net als in het Vlaamse gewest internationale migratie: 27.585 personen kwamen wonen in het Waalse gewest vanuit het buitenland, 18.316 personen vertrokken naar het buitenland.
 • Ook de interne migratie blijft positief: meer mensen kwamen vanuit andere gewesten in Wallonië wonen dan dat er vertrokken naar die gewesten. Dit saldo bedraagt 2.820.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 • De bevolking nam in de loop van 2017 toe met 7.122 personen. Dat is een stuk meer dan wat we tijdens 2016 waarnamen (3.714 personen) maar nog steeds flink onder het gemiddelde van de toenames die we waarnamen voor de periode 2011-2015 (gemiddelde aangroei met 13.760 personen).
 • Wat in elk geval bijdraagt zijn de ambtshalve schrappingen die op een hoger niveau blijven: 20.234 in 2017 en 20.397 in 2016, tegenover een gemiddelde van 16.283 in de periode 2011-2015.
 • De internationale migratie, personen die vanuit het buitenland in het gewest komen wonen, zit met 42.352 personen opnieuw op het gemiddelde van de periode 2011-2015 (42.978 personen). In 2016 ging het slechts over 40.066 personen.
 • Per saldo blijft het hoofdstedelijk gewest wel personen verliezen aan de andere gewesten. In de loop van 2017 kwamen 25.129 personen wonen in het gewest vanuit een ander gewest, 39.430 vertrokken naar een ander gewest. Het saldo van 14.301, ligt in de lijn van wat we zagen voor 2016 (-14.743) maar hoger dan het gemiddelde voor de periode 2011-2015 (-13.200).

Ook provinciaal en gemeentelijk niveau zien we dezelfde tendensen als de voorgaande jaren:

 • Vlaams-Brabant is de snelst groeiende provincie met het groei van 0,8%.
 • Antwerpen en Oost-Vlaanderen groeien eveneens sterk met 0,6%.
 • In het Waalse gewest vertoont Waals-Brabant de grootste groei met een groei van een half procent.
 • Henegouwen blijft de Belgische provincie met het laagste groeicijfer. Het cijfer van 0,2% wordt wel al enkele jaren aangehouden. 
 • De bevolking van de grote steden groeit uitgesproken met uitzondering van Luik.
 • De Brusselse bevolking (gemeente Brussel) groeide met 1,5%.
 • Voor Antwerpen en Gent zien we groeicijfers van 0,5% in de loop van 2017.
 • Charlerloi telde 0,3% meer inwoners. De bevolking van Luik tenslotte daalde met 0,3%.
 • De sterkst groeiende gemeente is Olne in de provincie Luik met een groei van 2,7% (109 inwoners). Drogenbos (Vlaams-Brabant) en Trois-ponts (Luik) volgen met respectievelijk 2,6% (142 inwoners) en 2,5% (63 inwoners).
 • Omgekeerd verloor Spiere-Helkijn relatief bekeken de meest inwoners: -55 inwoners of  2,6%. Bouillon verloor 106 inwoners of 1,9% en Daverdisse 22 inwoners of 1,5%.
Woonplaats Bevolking op 1 januari 2017 Natuurlijk saldo Saldo van de interne migratie Saldo van de internationale migratie Statistische aanpassing Totale groei Bevolking op 1 januari 2018
België 11.322.088 9.473 0 44.536 -27 53.982 11.376.070
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.191.604 8.678 -14.301 12.580 165 7.122 1.198.726
Vlaams Gewest 6.516.011 1.971 11.481 23.871 -367 36.956 6.552.967
Waals Gewest 3.614.473 -1.176 2.820 8.085 175 9.904 3.624.377
Duitstalige Gemeenschap 76.920 16 65 197 -13 265 77.185
Provincie Antwerpen 1.836.030 2.687 447 8.506 -184 11.456 1.847.486
Provincie Limburg 867.413 459 -82 3.160 -70 3.467 870.880
Provincie Oost-Vlaanderen 1.496.187 244 3.894 4.603 125 8.866 1.505.053
Provincie Vlaams-Brabant 1.129.849 896 5.002 2.936 -194 8.640 1.138.489
Provincie West-Vlaanderen 1.186.532 -2.315 2.220 4.666 -44 4.527 1.191.059
Provincie Waals-Brabant 399.123 195 1.581 233 -26 1.983 401.106
Provincie Henegouwen 1.339.562 -1.129 1.289 2.034 -111 2.083 1.341.645
Provincie Luik 1.102.531 -170 -417 3.230 152 2.795 1.105.326
Provincie Luxemburg 281.972 256 -102 1.032 69 1.255 283.227
Provincie Namen 491.285 -328 469 1.556 91 1.788 493.073

[1] De gegevens komen uit het Rijksregister. Het officiële bevolkingscijfer houdt geen rekening met het wachtregister, dat personen bevat met een asielaanvraag die momenteel in behandeling is (wet van 24 mei 1994 tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend). De door Eurostat gepubliceerde cijfers bevatten echter wel een schatting van de personen die in het wachtregister ingeschreven zijn.

[2] Een beperkt aantal registraties in het rijksregister gebeurt laattijdig of niet correct. Hierdoor strookt de waargenomen bevolkingsgroei (verschil tussen de populatie op 1 januari 2018 en 1 januari 2017) niet voor de volle 100% met het saldo dat we bekomen op basis van de geboortes, overlijdens en migraties. De statistische aanpassing is dit jaar quasi verwaarloosbaar (27 eenheden). Dit is een indicatie dat de gegevens  van een hoge kwaliteit zijn.

[3] Ook op gewestelijk niveau moeten we rekening houden met de statistische aanpassing. Deze bedraagt voor Vlaanderen -367, voor Wallonië +175 en voor Brussel +165.