68,5 procent van 20- tot 64-jarigen aan het werk

Werk & Opleiding
Werkgelegenheid, werkloosheid, structuur arbeidsmarkt

Nieuwe resultaten enquête naar arbeidskrachten België

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de eerste jaarresultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor 2017. De belangrijkste resultaten:

  • 68,5% van de 20- tot en met 64-jarigen is aan het werk
  • de werkloosheidsgraad bedraagt 7,1%
  • het onderwijsniveau speelt een belangrijke rol op de arbeidsmarkt

De Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) werd in 2017 grondig hervormd en gemoderniseerd, naar het model van Eurostat, het Europese statistiekbureau. Ook in de andere EU-landen wordt dit model toegepast.

Verschillende methodologische aanpassingen zorgen voor een hogere kwaliteit van de cijfers. Zo zullen in de toekomst kortetermijnevoluties veel preciezer kunnen worden gemeten. Bovendien zorgden aanpassingen in de bevragingsmethode ervoor dat de deelnemers sneller en efficiënter kunnen worden bevraagd. In de methodologische nota bij dit bericht vindt u alle gedetailleerde informatie over deze hervorming. Aangezien de aanpassingen divers zijn en deze een invloed hebben op de resultaten, bevat dit persbericht enkel de cijfers voor 2017, zonder vergelijking met voorgaande jaren.

De werkgelegenheidsgraad van 20-64-jarigen bedraagt 68,5%

In 2017 heeft 63,1% van de 15- tot en met 64-jarigen een job. Beperken we ons tot de leeftijdsgroep van 20-64-jarigen dan gaat het om 68,5%. Het doel in het kader van de EU2020-strategie is om tegen 2020 73,2% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk te krijgen. In die leeftijdsgroep is momenteel 73,4% van de mannen en 63,6% van de vrouwen aan het werk. Per regio zien we grote verschillen: 73% van de Vlaamse 20-64-jarigen is aan het werk; in Wallonië bedraagt het percentage 63,2% en in Brussel 60,8%.

De IAB-werkloosheidsgraad bedraagt 7,1%

De werkloosheidsgraad volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (zie tab “Documentatie”) bedraagt 7,1% in 2017. Het cijfer van de mannen verschilt weinig van dat bij de vrouwen, nl. 7,2% bij mannen tegenover 7,1% bij vrouwen. Jongeren (15-24 jaar) hebben met 19,3% de hoogste werkloosheidsgraad. De werkloosheidsgraad van 25-49-jarigen en 50-64-jarigen bedraagt respectievelijk 6,5% en 5,4%. Ook hier bestaan er grote regionale verschillen. Zo kent Vlaanderen een werkloosheidsgraad van 4,4%. In Wallonië is de werkloosheidsgraad 9,8%, in Brussel 15%.

Het onderwijsniveau speelt een belangrijke rol op arbeidsmarkt

Via de Enquête naar de Arbeidskrachten kunnen we de werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad van 15-64-jarigen ook bekijken volgens onderwijsniveau. De kansen op de arbeidsmarkt verhogen duidelijk met het behaalde onderwijsniveau. De werkgelegenheidsgraad van laaggeschoolden - zij hebben maximaal een diploma van het lager secundair onderwijs behaald - bedraagt 35,5%. De 15-64-jarigen met een diploma van het hoger secundair (middengeschoolden) hebben een werkgelegenheidsgraad van 65,1% en van alle hooggeschoolde 15-64-jarigen is 82,2% aan het werk. Ook bij de werkloosheid zien we een sterk verband. De werkloosheidsgraad van personen met een diploma van het hoger onderwijs bedraagt amper 4,3%, ten opzichte van 7,2% bij middengeschoolden en 14,8% bij laaggeschoolden.

  werkgelegenheidsgraad werkloosheidsgraad
Laaggeschoolden 35,5% 14,8%
Middengeschoolden 65,1% 7,2%
Hooggeschoolden 82,2% 4,3%
Totaal 63,1% 7,1%

EU2020-indicatoren

De Enquête naar de Arbeidskrachten levert basisinfo voor de opvolging van een aantal doelstellingen rond werk en opleiding in het kader van de EU2020-strategie. Zoals hoger gemeld is 68,5% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk. Het hoofddoel is om tegen 2020 73,2% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk te krijgen. Voor de vrouwelijke werkgelegenheidsgraad werd een Belgische nevendoelstelling van 69% vastgelegd. Momenteel is 63,6% van de vrouwen tussen 20 en 64 jaar aan het werk. 48,3% van alle 55-64-jarigen is aan de slag. Het doel is om 50% van deze oudere leeftijdsgroep aan het werk te krijgen tegen 2020. Een laatste nevendoelstelling binnen het domein ‘werk’ is het verkleinen van de kloof tussen de werkgelegenheidsgraad van Belgen en niet-EU-burgers tot minder dan 16,5 procentpunten. In 2017 bedraagt deze kloof 28,2 procentpunten.

Daarnaast zijn er in het kader van de EU2020-strategie twee hoofddoelstellingen rond onderwijs en opleiding. Een eerste doel betreft het verminderen van het percentage vroegtijdige schoolverlaters tot minder dan 9,5%. In 2017 bedraagt dit percentage 8,9%. Een andere objectief is dat het percentage 30-34-jarigen met een diploma van het hoger onderwijs tegen 2020 minstens 47% bedraagt in België. In 2017 heeft 45,9% van de 30-34-jarigen een diploma van het hoger onderwijs behaald. Daarnaast is er de nevendoelstelling om het percentage jongeren van 15 tot en met 24 jaar dat noch werk heeft en noch onderwijs noch opleiding volgt (NEET-indicator) terug te dringen tot maximaal 8,2 %. Dit percentage bedraagt 9,3% in 2017.

De vandaag gepubliceerde kernindicatoren over de arbeidsmarkt in 2017 zullen op 19 april 2018 worden uitgebreid met meer gedetailleerde resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten (kenmerken van de werkende en werkloze bevolking, deeltijds werk, a-typische arbeid, beroepen,…).