Versorgungsbilanzen

Die Hälfte des in Belgien konsumierten Fleisches ist Schweinefleisch

Landwirtschaft & Fischerei
Die Hälfte des in Belgien konsumierten Fleisches ist Schweinefleisch

Im Jahr 2020 stieg die gesamte Nettofleischproduktion in Belgien um 2,8% und erreichte damit fast das Niveau des Jahres 2018. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf die Zunahme der Nettoschweinefleischproduktion (+5,8%) zurückzuführen. Die Schlachtung von Schweinen hat im Vergleich zu 2019 sogar zugenommen.

Dieser Anstieg der Nettoproduktion, zusammen mit einem Anstieg der Einfuhr von Fleisch (+4,0%) und einem Rückgang der Ausfuhr (-0,1%), führte zu einem Anstieg des sichtbaren Fleischverbrauchs (+7 kg Schlachtkörpergewicht pro Jahr und pro Kopf). Dieser sichtbare Verbrauch entspricht der in einem bestimmten Jahr auf dem Markt verfügbaren Fleischmenge im Verhältnis zur Einwohnerzahl und nicht dem tatsächlichen Fleischkonsum pro Kopf.

Die Einfuhr von Fleisch stieg wegen der Einfuhr von Schweinefleisch (+3,6%), Geflügel (+3,2%), Pferdefleisch (+10,4%) und Innereien (+16,0%). Die Importe von anderen Tierarten waren rückläufig.

Der Rindfleischhandel wurde im Jahr 2020 unterbrochen: -6,7% für Importe und -14,7% für Exporte. So gibt es trotz eines Rückgangs der Nettoerzeugung (-3,5%) einen Anstieg des Schlachtkörpergewichts um +1,0 kg pro Jahr und pro Kopf.

Im Jahr 2020 bleibt Schweinefleisch das am meisten konsumierte Fleisch in Belgien (51,8%), gefolgt von Geflügel (18,7%) und Rindfleisch (18,6%).

Dashboard
Content
Tabel
Content

Evolutie van de zichtbare consumptie in slachtgewicht in België (2010 - 2020)

Zichtbare consumptie (kg/inwoner) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rund- en kalfvlees 18,3 16,4 15,8 15,4 15,5 15,4 14,7 14,3 14,7 14,3 15,3
Varkensvlees 39,6 44,2 42,4 42,1 42,3 40,7 38,1 38,7 38,6 38,3 42,6
Schapen- en geitenvlees 1,5 1,7 1,2 1,4 1,4 1,2 1,1 1,1 1,4 1,3 1,4
Paardenvlees 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 0,6
Gevogelte 15,9 12,4 11,6 10,8 15,0 13,9 13,5 13,0 13,8 14,6 15,4
Andere diersoorten 4,2 2,7 2,5 2,5 3,3 4,4 3,4 3,9 3,8 4,1 3,5
Eetbaar slachtafval 2,1 2,9 2,4 2,9 2,6 2,2 2,1 2,1 2,3 2,1 3,4
Totaal (slachtgewicht) 82,4 81,1 76,7 75,9 80,8 78,4 73,5 73,6 75,2 75,2 82,1

Doel en korte beschrijving

Balans tussen de bronnen (productie, beginvoorraad, invoer) en de besteding (gebruik, eindvoorraad, uitvoer) van de verschillende landbouwproducten..

Populatie

Landbouwproducten

Frequentie

Onregelmatig (meer dan 1 jaar).

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Waarschuwingen

Statbel publiceert jaarlijks een bevoorradingsbalans voor de belangrijkste diersoorten aan de hand van verschillende informatiebronnen.

Deze balans bepaalt de verhouding tussen productie, consumptie, buitenlandse handel (en voorraden) en maakt het mogelijk om de balans van de middelen en het gebruik ervan voor een bepaald product te beschrijven.

Deze balans wordt uitgedrukt in ton equivalent geslacht gewicht met behulp van technische omrekeningscoëfficiënten van de gemiddelde opbrengst die van product tot product verschillen. Zo bedraagt de coëfficiënt die wordt toegepast op runderen van meer dan 300 kg bijvoorbeeld 56%; dit betekent dat het karkas van deze dieren 56% van hun levend gewicht zal wegen. Het gebruik van deze eenheid maakt het mogelijk de gegevens over levende dieren en vlees in verschillende vormen (bereidingen, stukken, ...) te harmoniseren en te aggregeren.

Om onze producten te verbeteren en als gevolg van het gebruik van nieuwe of geactualiseerde gegevensbronnen, zijn de bevoorradingsbalansen voor vlees sinds 2012 volledig herzien.

Ook de nettoproductie voor pluimvee is in 2010 en 2011 aangepast om de vergelijkbaarheid met de herziening van de balansen vanaf 2012 te waarborgen.

In onze vorige publicaties werd deze netto productie voor pluimvee geschat op basis van fokgegevens van het Vlaams Gewest, de fokkerijkenmerken (productieleeftijd, productieduur, slachtleeftijd) van elke soort, rekening houdend met een percentage verlies en een gemiddeld slachtgewicht. Vandaag wordt deze productie rechtstreeks berekend op basis van de slachtgegevens van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Aangezien de slachtstatistieken, die worden gebruikt om de netto productie te berekenen, vanaf 2010 worden vastgesteld op basis van de gegevens van het FAVV (ter vervanging van de enquêtegegevens) en omdat de resultaten van deze statistieken voor en na 2010 voor verschillende diersoorten continuïteitsonderbrekingen vertoonden, werd besloten om geen balansen van voor 2010 meer te publiceren.

Om al deze redenen zijn de bevoorradingsbalansen voor vlees die in deze publicatie worden voorgesteld niet vergelijkbaar met de balansen die in het verleden zijn gepubliceerd.

De in deze balansen voorgestelde schijnbare consumptie komt in realiteit overeen met de bronnen van het vlees (netto productie + vleesinvoer) waarvan de uitvoer van vlees afgetrokken wordt. Dit begrip stemt dus meer overeen met de terbeschikkingstelling op de binnenlandse markt dan met de uiteindelijke consumptie van het vlees.

Voor sommige categorieën (zoals slachtafval) kan deze schijnbare consumptie overschat worden door het gebrek aan informatie over het aandeel van dergelijk vlees dat in diervoeding wordt gebruikt.

De schijnbare consumptie, uitgedrukt in kg verhandelbaar vlees per jaar en per inwoner, wordt als indicatie gegeven aan de hand van gemiddelde omrekeningsfactoren van karkasgewicht naar verkoopgewicht.

Deze factoren variëren naargelang van de diersoort en binnen dezelfde soort in functie van de verschillende kenmerken van het dier zelf (slachtleeftijd, geslacht, ras, bouw van het karkas, enz.) maar ook van de gebruikte snijtechnieken. De volgende factoren werden gebruikt: 0,70 voor rundvee, 0,78 voor varkens, 0,88 voor schapen, geiten en gevogelte en 0,6 voor paarden

Methodologie