Monthly figures on the labour market

Statbel DataLab: new statistics, methods and data sources beta version

DataLab: Monthly figures on the labour market – January and February 2021

DataLab
DataLab: Monthly figures on the labour market – January and February 2021

Statbel publishes today the provisional labour market results for January and February 2021 based on the Labour Force Survey (LFS). Early 2021, a number of adjustments were made to the survey, causing a break in the series. Some questions were deleted and others were added. For example, the respondents were asked for the first time whether their job or situation allowed them to work more often from home. The figures show that both in January and February some 44% of people employed sometimes, usually or always worked from home. Among the people employed who did not always work from home, 84.7% answered, in February, that their job made it impossible to work (more) from home. According to 5.3%, it was however possible to work (more) from home but the employer, customer or client did not allow it. In addition, 10% of the respondents said they can work (more) from home, but they would rather not do it or it is difficult because of the home situation.

The changes also have an impact on the employment and unemployment rates, because the operational definitions of employment and unemployment of the International Labour Office (ILO) have also changed. People who have already been temporarily unemployed for three months or more, are no longer counted among the people employed, which, given the COVID-19 crisis, has a significant impact on the employment and unemployment rates. The employment rate of people aged 20-64 amounts to 68.3% in January and 68.5% in February according to these new definitions. If, as before, we include the temporarily unemployed who have been unemployed for more than three months among the people employed, the employment rate amounts then to 69.7% in January and 69.5% in February, which is in line with the figure of December 2020 (69.6%).

The unemployment rate of people aged 15-64 amounts to 6.7% in January and 7.6% in February. If we also correct for the temporarily unemployed for more than three months, the unemployment rate in January and February amounts to 6.4% and 7.3% respectively.

The changes are due to the entry into force of a new European framework regulation (EU regulation 2019/1700). The questionnaire has been thoroughly revised, among others, to bring it into line with the adjusted operational definitions of employment and unemployment of the International Labour Office (ILO). This change in the way of questioning creates a break in the series. Consequently, the figures until 2020 are no longer entirely comparable with the figures from 2021 onwards. The changes to the questionnaire will be implemented in all EU Member States from 2021 onwards, with the aim of bringing more uniformity to the way some concepts are measured, which should ensure more comparable results at European level.

In the coming months, Statbel will conduct further research on the effect of other changes to the questionnaire on the results.

Methodologische info

De hier gepresenteerde cijfers zijn resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), dit is een enquête die geharmoniseerd is op Europees niveau. De definities over werkgelegenheid en werkloosheid die worden gehanteerd zijn die van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), waardoor een vergelijkbaarheid van de resultaten op internationaal vlak wordt gewaarborgd. De gehanteerde definities bevinden zich hier: https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/werkgeleg….

Merk op dat tijdelijk werklozen tijdelijk afwezig zijn van hun werk en tot de werkenden worden gerekend.

De enquête naar de arbeidskrachten is een continue enquête, wat wil zeggen dat de steekproef gelijk verdeeld is over de 52 weken van het jaar. De geselecteerde respondenten beantwoorden een vragenlijst die hoofdzakelijk betrekking heeft op hun activiteit in de loop van een gegeven referentieweek. De resultaten op maandbasis kunnen beschouwd worden als het gemiddelde van de maand.

Voor de opmaak van de maandelijkse indicatoren werden de antwoorden van de respondenten voor een bepaalde “maand” (d.i. een set van 4 of 5 opeenvolgende volledige kalender- of referentieweken, bv. maart 2020 bestaat uit referentieweken 10-13) gekalibreerd op basis van volgend model: Prov*Sex*Agecat + Regio*Educat3c waarbij Prov= provincie, Sex= geslacht, Agecat= leeftijdsgroep per 5 jaar, Regio= 3 gewesten, Educat3c= onderwijsniveau (laag, midden, hoog). Hiervoor worden twee frames voor berekening van kalibratietotalen (benchmarks) gebruikt:

Uit het Rijksregister: populatiecijfers op de eerste dag van het kwartaal, volgens de kruising Prov*Sex*Agecat.

Uit EAK: geschatte populatiecijfers volgens de kruising Regio*Educat3c, m.a.w. een geschatte verdeling van het onderwijsniveau per regio; hiervoor baseren we ons op gekalibreerde EAK-steekproeven voor de 4 meest recent beschikbare kwartalen (bv. voor januari-maart 2020 zijn dat de kwartalen 2018T4 t.e.m. 2019T3).

De gepresenteerde cijfers zijn geen effectieve populatiecijfers, maar benaderingen die gebaseerd zijn op de extrapolatie van een toevalssteekproef uit de Belgische bevolking. Bij de interpretatie van de cijfers dient hiermee rekening te worden gehouden. De resultaten die hier gepresenteerd worden zijn indicatieve resultaten op maandbasis en zijn onderhevig aan grotere toevalsschommelingen dan de resultaten op kwartaal- en op jaarbasis omdat ze gebaseerd zijn op een twaalfde van de steekproef op jaarbasis. Voor maart 2020 gaat het om ruim 8600 respondenten. Kleine aantallen en kleine verschuivingen doorheen de tijd dienen dan ook met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd te worden omdat ze gebaseerd zijn op de antwoorden van een beperkt aantal respondenten.

De in dit bestand opgenomen maandelijkse statistieken zijn experimentele statistieken en worden geproduceerd met het specifiek doel tot monitoring van de Coronacrisis. Het is belangrijk voor ogen te houden dat het steeds gaat om voorlopige cijfers, die geproduceerd werden op een eerste versie van de gegevens en waarbij de snelheid primeert op de volledigheid en kwaliteit van de binnengekomen gegevens. De maandelijkse cijfers zullen dit voorlopig karakter behouden tot na de publicatie van de officiële kwartaalresultaten.

Meer info over de enquête naar de arbeidskrachten is te vinden op:

https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/werkgeleg…

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Analyse_eak…