Households

Belgium has 1.8 million one-person households in 2023

Population
Belgium has 1.8 million one-person households in 2023

On 1 January 2023, Belgium had 5.1 million private households, including 1.8 million one-person households. This is what emerged from the new results of Statbel, the Belgian statistical office. This is more than a third (36%) of private households. Married couples, with or without children, accounted for 37%. This figure is 15% for unmarried couples with or without children. The Brussels-Capital Region is the region with the most one-person households (47%).

With 47.1%, the Brussels-Capital Region is the region with the most one-person households

The Brussels-Capital Region has 270,891 one-person households, or a total of 47.1%, i.e. almost half of households. This percentage is 37.2% for the Walloon Region, 33.1% for the Flemish Region and 35.9% for Belgium.

Compared to the other regions, the Brussels-Capital Region, with 8.8%, has the lowest number of married couples without children. This percentage is 15.6% for the Walloon Region, 21.8% for the Flemish Region and 18.4% for Belgium.

With 20.3%, Flanders is the region with the most married couples with children, followed by the Brussels-Capital Region with 17.9% and the Walloon Region with 16.8%. This figure is 18.9% at national level.

With 12.2%, single-parent families are most common in the Walloon Region. This percentage is 11.6% for the Brussels-Capital Region and 8.3% for the Flemish Region. This type of household accounts for 9.9% at Belgian level.

Increase in unmarried couples with or without children in Belgium

Between 2013 and 2023, Belgium registered an increase of 7.4% of its households. Unmarried couples with children increased by 38.5% and without children by 32.5%. The other types of household are also on the rise (+31.3%) as well as one-person households (+13.4%) and single-parent families (+9.0%). Married couples with children decrease by 10.5% and, without children, by 1.9%.

The increase in the number of households was the sharpest in the Flemish Region (+8.7%). This increase was 5.8% for the Brussels-Capital Region and 5.6% for the Walloon Region.

Unmarried couples with children increased by 39.5% in Wallonia, followed by Flanders (+38.0%) and the Brussels-Capital Region (+36.8%).

The increase in unmarried couples without children was the sharpest in the Walloon Region (+33.2%), followed by Flanders (+32.2%) and the Brussels-Capital Region (+31.9%).

The other types of household increased in all regions: in the Brussels-Capital Region (+40.7%), in Flanders (+36%) and in Wallonia (+17.9%).

One-person households increased by 17.1% in the Flemish Region, followed by the Walloon Region (+11.7%) and the Brussels-Capital Region (+4.8%).

The Flemish Region registered the sharpest increase in the number of single-parent families (+10.7%), followed by the Brussels-Capital Region (+10.3%) and the Walloon Region (+6.7%).

Married couples without children decreased the most in the Brussels-Capital Region (-15.3%) followed by the Walloon Region (-6%). The Flemish Region registered an increase of 1.1%.

The decrease in married couples with children was the sharpest in the Walloon Region (-15.2%) followed by the Flemish Region (-9.8%), while their number remained stable in the Brussels-Capital Region.

Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

Individueel demografische gedrag kan moeilijk los gezien worden van de context van het huishouden waarbinnen dit plaatsvindt. Om relevante statistieken over huishoudens te produceren moeten de huishoudens zowel geïdentificeerd, als getypeerd worden. Dit gebeurt met behulp van een algoritme.

De statistiek van de huishoudens bevat het aantal huishoudens in België volgens het type huishouden. Daarnaast wordt ook de positie van alle leden binnen het huishouden bepaald. Een huishouden wordt gedefinieerd als mensen die gewoonlijk eenzelfde woonplaats delen en er samenleven. Een huishouden kan dus bestaan uit één persoon die gewoonlijk alleen woont, ofwel uit twee of meerdere personen die al dan niet door een familieband verbonden zijn. Cruciaal voor deze statistiek is het concept van de referentiepersoon, deze is noodzakelijke om alle leden binnen het huishouden te situeren volgens de familieband ten opzichte van deze persoon. De persoon die wordt aangeduid als de referentiepersoon is in theorie diegene die alle huishoudenszaken beheert en/of ze verzekert. In de realiteit gaat het om de persoon die het gezin vertegenwoordigt voor de administratieve zaken, in de meerderheid van de gevallen betreft het een volwassen man.

Deze statistiek betreft de huishoudens gevormd door de residentiële bevolking, zoals ingeschreven in het Rijksregister van natuurlijke personen (RRNP), at dato 1 januari van de betreffende referentieperiode. De Belgische bevolking omvat Belgen en niet-Belgen toegelaten of gemachtigd om zich te vestigen of om te verblijven op het grondgebied, maar omvat niet de niet-Belgen die minder dan 3 maanden op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de niet-Belgen in onregelmatige situatie.

De kenmerken van de bevolking zijn beschikbaar in het RRNP dat wordt beheerd door de FOD binnenlandse zaken. Het RRNP is een informatiesysteem en verzekert de registratie, de opslag en de communicatie van de identificatiegegevens van personen. Deze gegevens worden verzameld door de gemeenten (en de dienst vreemdelingenzaken voor bepaalde categorieën). De informatie in het rijksregister is georganiseerd in ‘informatietypes (IT)’, zijnde de verschillende onderdelen van de wettelijke informatiegegevens. Statbel ontvangt jaarlijks bepaalde ITs uit het rijksregister om te kunnen voldoen aan zijn statistische missie. Statbel heeft namelijk als jaarlijkse opdracht om de wettelijke bevolking te bepalen. In datzelfde proces identificeert ze ook de huishoudens en bepaalt ze het type ervan volgens een vast algoritme. Bij het identificeren van de huishoudens zijn de volgende ITs van belang: IT141 met hierin de referentiepersoon voor elk lid van het huishouden en IT140 waarin voor elke referentiepersoon de leden van het huishouden worden opgegeven. Daarnaast speelt ook IT020, die het adres bevat, een rol. Tot slot zijn ook de leeftijd en het geslacht van belang, dewelke terug te vinden zijn in IT101 en IT000.

Populatie

Deze statistiek betreft de huishoudens gevormd door de residentiële bevolking, zoals ingeschreven in het Rijksregister van natuurlijke personen (RRNP), at dato 1 januari van de betreffende referentieperiode.

Databank

Het Rijksregister van de natuurlijke personen. Bij het identificeren van de huishoudens zijn de volgende ITs van belang: IT141 met hierin de referentiepersoon voor elk lid van het huishouden en IT140 waarin voor elke referentiepersoon de leden van het huishouden worden opgegeven. Daarnaast speelt ook IT020, die het adres bevat, een rol. Tot slot zijn ook de leeftijd en het geslacht van belang, dewelke terug te vinden zijn in IT101 en IT000.

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode voor definitieve jaarcijfers.

Définities

Huishoudens : Een huishouden wordt gedefinieerd als mensen die gewoonlijk eenzelfde woonplaats delen en er samenleven. Een huishouden kan dus bestaan uit één persoon die gewoonlijk alleen woont, ofwel uit twee of meerdere personen die al dan niet door een familieband verbonden zijn. Cruciaal voor deze statistiek is het concept van de referentiepersoon, deze is noodzakelijke om alle leden binnen het huishouden te situeren volgens de familieband ten opzichte van deze persoon. De persoon die wordt aangeduid als de referentiepersoon is in theorie diegene die alle huishoudenszaken beheert en/of ze verzekert. In de realiteit gaat het om de persoon die het gezin vertegenwoordigt voor de administratieve zaken, in de meerderheid van de gevallen betreft het een volwassen man.

Woonplaats : de gemeente van de hoofdverblijfplaats is beschikbaar in de IT001, het eigenlijke adres van de hoofdverblijfplaats (postcode, straatcode, huisnummer en busnummer) is beschikbaar in IT020. De hoofdverblijfplaats wordt door het RRNP als volgt gedefinieerd: de plaats waar de leden van een huishouden dat uit verscheidene personen is samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap verbonden zijn, of de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft.

Particuliere huishoudens : Alle huishoudens die niet collectief zijn, zijn private huishoudens.

Collectieve huishoudens : De bepaling van het ‘gemeenschappelijk’ of ‘collectief karakter’ van een woning is een exclusieve gewestelijke bevoegdheid. Deze informatie is opgenomen in IT141 van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Voorbeelden van collectieve huishoudens: religieuze gemeenschappen, rusthuizen, weeshuizen, studenten- en werkliedenhuizen, ziekenhuizen en gevangenissen

Metadata