Verkoop van pesticiden

In 2017 werd er 6.491 ton pesticiden op de markt gebracht

In 2017 werd er 6.491 ton pesticiden op de markt gebracht

In 2017 werd er 6.491 ton pesticiden op de markt gebracht in België. Dat is een daling van 7% ten opzichte van het jaar voordien. Schimmelwerende en bacteriëndodende middelen zagen hun marktaandeel fors dalen. Ze waren slechts goed voor 38% van de verkopen in 2017, terwijl de verkoop van onkruidbestrijdingsmiddelen, aardappelloofvernietigers en moswerende middelen licht gestegen is tot 36% van de verkopen.

Tabel
Content

Jaarlijkse hoeveelheden van opgenomen stoffen in de op de markt gebrachte pesticiden (kg)

Hoofdcategorieën 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fungiciden en bactericiden 2.353.499 2.632.450 2.509.871 3.105.633 2.607.714 2.856.849 2.496.321
Herbiciden, loofdoders en mosbestrijders 2.481.864 2.727.430 2.455.844 2.520.278 2.390.232 2.262.469 2.334.151
Insecticiden en acariciden 678.620 581.059 617.931 557.080 567.873 542.521 537.999
Mollusciciden 18.176 25.866 27.653 53.820 27.087 20.239 19.113
Plantengroeiregulatoren 244.966 255.043 294.408 261.248 289.904 335.506 352.603
Andere gewasbeschermingsmiddelen 901.120 900.897 863.815 1.063.719 999.579 943.036 751.610
Totaal 6.678.245 7.122.745 6.769.521 7.561.778 6.882.390 6.960.620 6.491.797
Bron : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

In toepassing van het koninklijk besluit verstrekken de eigenaars van vergunningen jaarlijkse gegevens over de verkoop van elk commercieel product waarvoor een vergunning is verleend voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen aan de bevoegde autoriteit. Deze instantie is de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die zich bezighoudt met de verzamelde gegevens. Deze gegevens worden in eerste instantie gebruikt om de vergoeding te bepalen die verschuldigd is voor het op de markt brengen van pesticiden.
De hoeveelheden commerciële producten (kg of liters) worden omgezet in werkzame stoffen (kg) op basis van de respectieve concentratie in werkzame stof van elk product.

De betrouwbaarheid van de opgegeven hoeveelheden producten wordt gecontroleerd voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor het op de markt brengen. De abnormale en ontbrekende hoeveelheden worden gecontroleerd met de ondernemingen die een aangifte doen. 

De vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd door een officiële overeenkomst tussen de overheid (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) en de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR) De gegevens worden verborgen, als er minder dan 3 leveranciers zijn die een stof verkopen (verborgen voor alle aggregatieniveaus, volgens een cascadeproces).