Mobiliteitsindex

Tabel
Content
Maand Mobiliteitsindex (12/2017=100) Afgevlakte mobiliteitsindex
09/2020 105.99 105.64
08/2020 105.81 105.41
07/2020 105.52 105.18
06/2020 105.25 105.01
05/2020 105.04 104.91
04/2020 104.89 104.73
03/2020 104.85 104.65
02/2020 104.86 104.45
01/2020 104.57 104.65
12/2019 104.32 103.92
11/2019 104.06 103.72
10/2019 103.74 103.54
09/2019 103.54 103.40
08/2019 103.54 103.29
07/2019 103.34 103.14
06/2019 103.19 102.96
05/2019 103.07 102.86
04/2019 102.94 102.68
03/2019 102.62 102.50
02/2019 102.82 102.35
01/2019 102.33 102.08
12/2018 102.24 101.86
11/2018 101.99 101.65
10/2018 101.74 101.44
09/2018 101.46 101.22
08/2018 101.40 101.06
07/2018 101.17 100.85
06/2018 100.85 100.65
05/2018 100.83 100.52
04/2018 100.54 100.34
03/2018 100.39 100.21
02/2018 100.31 100.07
01/2018 100.12 100.03
12/2017 100.00 99.98
11/2017 99.83 -
10/2017 100.15 -
09/2017 99.94 -

Korte beschrijving

Statbel berekent en publiceert maandelijks de mobiliteitsindex en de afgevlakte mobiliteitsindex. Deze indexcijfers zijn afgeleid van de gezondheidsindex, die op zijn beurt een onderdeel is van de consumptieprijsindex. De mobiliteitsindex heeft als referentieperiode ‘december 2017 = 100’; dat is ook de startdatum van de gepubliceerde reeks.

Doel

Werknemers kunnen hun bedrijfswagen onder bepaalde voorwaarden inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. De mobiliteitsvergoeding bestaat uit een geldbedrag dat overeenstemt met de waarde op jaarbasis van het gebruiksvoordeel van de ingeleverde bedrijfswagen.

De afgevlakte mobiliteitsindex wordt gebruikt voor de jaarlijkse indexering van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen, waarop de mobiliteitsvergoeding wordt berekend. De mobiliteitsvergoeding is ook gekend als de cash for car regeling en mag niet verward worden met het mobiliteitsbudget.

Definitie

De mobiliteitsindex is het prijsindexcijfer dat de gewogen geaggregeerde prijsevolutie weergeeft van de productgroepen die de kosten voor het personenvervoer weerspiegelen in de gezondheidsindex met hun bijhorende gewichten.

Het betreft alle productgroepen die opgenomen zijn onder de COICOP-groep ‘07. Vervoer’ van de consumptieprijsindex, namelijk:

  • a) de aankoop van voertuigen;
  • b) de uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen, met uitzondering van alle motorbrandstoffen;
  • c) de vervoersdiensten, met uitzondering van:
    • (1) vervoer door de lucht;
    • (2) vervoer over zee;
    • (3) andere vervoersdiensten, zijnde het goederenvervoer.

De mobiliteitsindex van december 2017 is gelijkgesteld aan 100. De afgevlakte mobiliteitsindex is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de mobiliteitsindexen van de laatste vier maanden.

Indexering

De indexering van de cataloguswaarde, waarop de mobiliteitsvergoeding berekend wordt, vindt jaarlijks plaats op 1 januari. Dat gebeurt door het bedrag dat het voorwerp is van de indexering (desgevallend het geïndexeerde bedrag indien het bedrag op 1 januari van het voorgaande jaar reeds werd geïndexeerd), te vermenigvuldigen met een coëfficiënt die berekend wordt volgens de bepalingen in artikel 4 van het KB.

De coëfficiënt die aldus gebruikt moet worden voor de indexering op 1 januari 2019 wordt bekomen door de afgevlakte mobiliteitsindex van december 2018 te delen door de afgevlakte mobiliteitsindex van december 2017 en de uitkomst af te ronden tot op 4 decimalen. Concreet wordt de indexeringscoëfficiënt van 1 januari 2019 dus 1,0188 (het tot op 4 decimalen afgeronde resultaat van 101,86 / 99,98).

Publicatie

Vanaf april 2019 worden de mobiliteitsindex en de afgevlakte mobiliteitsindex maandelijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit gebeurt in principe telkens op de laatste werkdag van de maand tegelijkertijd met de publicatie van de consumptieprijsindex, de gezondheidsindex en de resultaten voor de onderliggende productgroepen. De mobiliteitsindexen voor december 2017 tot maart 2019 werden in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2019 gepubliceerd.

Daarnaast zijn alle indexcijfers steeds terug te vinden op de website van Statbel, onder het thema ‘consumptieprijsindex’.

Juridische basis

De wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding en de wet van 17 maart 2019 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de mobiliteitsvergoeding geven aan werknemers de mogelijkheid om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding, binnen de door deze wet opgelegde voorwaarden.

Het koninklijk besluit van 7 april 2019 ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, bepaalt hoe de mobiliteitsindex berekend wordt en hoe de indexering moet gebeuren.