Wetgeving

Table of Contents

  De Belgische statistiekwet

  De statistiekwet heeft sinds 1962 meerdere aanpassingen ondergaan, waardoor een efficiënte productie van openbare statistieken mogelijk was en tegelijkertijd gegevens beschermd konden worden.

  Bij de wijziging van de statistiekwet op 22 maart 2006 werd onder meer beoogd het rechtskader voor de productie van openbare statistieken aan te passen aan de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (met name Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens) en de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van persoonsgegevens en dit zonder afbreuk te doen aan het recht op gegevensbescherming van rechtspersonen die onttrokken zijn aan het toepassingsgebied van de privacywetgeving, teneinde ook de doeltreffendheid van de statistische geheimhouding te vergroten.

  Deze twee wetgevingen, zowel nationale als Europese, hebben de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan en het is duidelijk dat de statistiekwet zich dienovereenkomstig moest ontwikkelen.

  De statistiekwet moet ook rekening houden met Verordening (EG) nr.223/2009 van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek, die het kader vormt voor de hele productie van Europese statistieken. Deze verordening garandeert o.a. het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens, die zijn neergelegd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

  Deze wet brengt de werking van Statbel in lijn met de nieuwste evoluties inzake privacybescherming, administratieve vereenvoudiging en gegevensuitwisseling statistische gebeuren van het federale België invullen op een moderne, performante manier.

  De Europese statistiekwet

  Deze verordening van 11 maart 2009 stelt een juridisch kader voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken vast. Conform het subsidiariteitsbeginsel en in overeenstemming met de onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht van de nationale en communautaire instanties zijn Europese statistieken relevant en nodig om de activiteiten van de Gemeenschap te kunnen verrichten. De Europese statistieken zijn geregeld door het Europees statistisch programma.