Hoge Raad voor de Statistiek

Table of Contents

  Rol

  De Hoge Raad voor de Statistiek is een adviserend orgaan dat rechtstreeks afhangt van de federale minister van Economie.

  De Raad draagt bij tot de uitwerking van alle statistieken van algemeen belang en waakt over de statistische werkzaamheden, in België.

  Opdrachten en impact van de verstrekte adviezen

  Het Koninklijk Besluit van 1998 belast de Hoge Raad voor de Statistiek met de volgende taken:

  • Adviezen uitbrengen over alle voorstellen over het statistische beleid en de statistische werkzaamheden, de uitwerking van macro-economische rekeningen inbegrepen, aan de Raad voorgelegd door Statbel (AD Statistiek - Statistics Belgium), het Instituut voor Nationale Rekeningen en door de Gemeenschaps- en Gewestregeringen;

  • Voorstellen doen met het oog op de uitwerking van alle statistieken die een algemeen belang vertonen;

  • Tevens suggesties doen die van aard zijn eenheid te scheppen in, of verbetering te brengen aan de statistische werken van de federale overheidsdiensten, waarbij hij het advies van het Coördinatiecomité volgt. 

  In die zin is de Hoge Raad voor de Statistiek niet alleen een college dat over voorgestelde innovaties en aanpassingen aan officiële statistieken moet geraadpleegd worden maar ook een orgaan dat over het initiatiefrecht beschikt. 

  Door adviezen uit te brengen over alle voorstellen inzake statistische activiteit speelt de Hoge Raad voor de Statistiek een grote rol in het statistiekbeleid. Hij levert eveneens een bijdrage tot de uitwerking van alle statistieken van algemeen belang en waakt over de kwaliteit en de eenheid van de statistische werkzaamheden van de federale en geregionaliseerde instellingen die statistieken uitwerken. 

  Door zijn initiatiefrecht kan hij onder meer adviezen uitbrengen om bestaande statistieken te schrappen of nieuwe statistieken te creëren indien daar behoefte toe is. Daartoe houdt hij rekening met de standpunten van de klanten: de overheid, de bedrijven, de wetenschappelijke wereld en de gemeenschap in het algemeen, en tracht hij het statistiekaanbod te doen overeenkomen met hun vraag. 

  Op die manier speelt hij een zeer belangrijke rol in de beleidsvoorbereiding en bij de opvolging en evaluatie van beslissingen. 

  De Raad voert een drievoudige opdracht uit, die kan afgelezen worden uit de samenstelling ervan. Hij omvat leden uit de universitaire wereld en uit de representatieve kringen van de socio-economische wereld, evenals uit de federale, gemeenschaps- en gewestelijke besturen en de parastatalen en instellingen die ervan afhangen. 

  De Raad oefent de hem door het Koninklijk Besluit van 31 maart 1998 voorgeschreven opdrachten gezamenlijk uit; op basis van de drie groepen waaruit hij bestaat, kunnen bijzondere taken nochtans geïdentificeerd worden. 

  De Raad is dus: 

  • een wetenschappelijke raad, voornamelijk via zijn leden die door de universitaire gemeenschap zijn afgevaardigd;

  • een socio-economische raad, voornamelijk door zijn leden die de socio-economische wereld vertegenwoordigen;

  • een intra- en interfederale coördinerende raad, via de vertegenwoordigers van de federale, gemeenschaps- en gewestelijke besturen en van de parastatalen en instellingen die ervan afhangen. 

  De Hoge Raad voor de Statistiek wil meer en meer een open inhoudelijke discussie voeren over de behoeften aan statistische informatie, over de manier waarop de AD Statistiek aan deze vraag voldoet, over de huidige en toekomstige prioriteiten en verwachtingen van de samenleving. 

  Om aan dit debat gewicht te hechten is het belangrijk dat alle standpunten zich kunnen uitspreken. Daarom heeft ieder lid het recht voorstellen te maken die in de Raad of in één van de thematische werkgroepen besproken worden.

  Samenstelling en mandaat

  De Hoge Raad voor de Statistiek is als volgt samengesteld:  

  • de directeur-generaal van het Nationaal Instituut voor de statistiek (de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie), lid van rechtswege en een hoge ambtenaar van de Algemene Directie “Statistiek en Economische Informatie” ingeschreven op een taalrol die verschilt van deze van het lid van rechtswege;

  • twaalf leden uit de academische gemeenschap (universiteitsprofessoren benoemd om hun bevoegdheid op het gebied van de theoretische statistiek, de toegepaste statistiek of de informatica);

  • twaalf leden uit de socio-economische wereld (negen leden voorgedragen door de landbouw-, nijverheids-, handels- en financiële organisaties die voor deze sectoren het meeste representatief zijn en drie leden voorgedragen door de meest representatieve werknemersorganisaties);

  • acht leden voorgedragen door de federale administraties, de parastatalen en de instellingen die ervan afhangen;

  • twee leden voorgedragen door de Vereniging van Steden en Gemeenten in België;

  • negen vertegenwoordigers van de gedecentraliseerde instellingen (twee vertegenwoordigers aangeduid door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; één vertegenwoordiger aangeduid door de regering van de Duitstalige Gemeenschap, één vertegenwoordiger aangeduid door de regering van de Franse Gemeenschap, drie vertegenwoordigers aangeduid door de regering van de Vlaamse Gemeenschap et twee vertegenwoordigers aangeduid door de regering van het Waals Gewest)

  De duur van de mandaten van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de leden van de Hoge Raad voor de Statistiek is vastgesteld op vier jaar.

  Ledenlijst Hoge Raad voor de Statistiek (PDF, 25.03 KB)

  Reglement van inwendige orde (PDF, 298 KB) goedgekeurd 9.06.22

  Koninklijk Besluit

  De Hoge Raad voor de Statistiek wordt door het koninklijk besluit van 31 maart 1998 (Belgisch Staatsblad van 6 mei 1998) betreffende de Hoge Raad voor de Statistiek geregeld.

  De organen van de Hoge Raad voor de Statistiek zijn:

  • de Hoge Raad voor de Statistiek in plenaire vergadering (de “Raad” genoemd)

  • het Bureau van de Hoge Raad voor de Statistiek.

  Om zijn werkzaamheden voor te bereiden mag de Raad eveneens “thematische” werkgroepen oprichten.

  Historiek

  De Hoge Raad voor de Statistiek is de erfgenaam van een lange traditie.

  Het Koninklijk besluit van 16 maart 1841 had zijn voorgangster, de “Centrale Commissie voor de Statistiek” opgericht. In die tijd al had deze Commissie een centraliserende, coördinerende, stimulerende en adviserende bevoegdheid; ze was samengesteld uit ambtenaren van de verschillende ministeriële departementen die om hun bevoegdheid op het gebied van de statistiek benoemd werden. 

  De voorzitter was een wetenschapper gespecialiseerd in de sociale economie en met een ruime ervaring in de synthese van statistische werken.

  In de loop van de tijd werd de samenstelling van de Centrale Commissie voor de Statistiek, ondertussen omgedoopt tot “Raad”, gewijzigd om haar representativiteit ten opzichte van de instellingen die statistieken produceren te garanderen en, recenter, om met de hervormingen in de structuren van de Belgische Staat rekening te houden. 

  Met het Regentenbesluit van 29 oktober 1946 kreeg de instelling haar huidige benaming: “Hoge Raad voor de Statistiek”.

  Nu, en sinds het Koninklijk besluit van 31 maart 1998 betreffende de Hoge Raad voor de Statistiek, wordt de Hoge Raad voor de Statistiek ingesteld binnen de Federale Overheidsdienst waartoe het Nationaal Instituut voor de Statistiek (nu Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) behoort. Met uitzondering van de vertegenwoordigers van de Gewest- en Gemeenschapsregeringen worden de leden van Raad door de Koning benoemd.

  De Raad is een adviserend orgaan dat rechtstreeks van de federale minister van Economie afhangt.

  Notulen van de Hoge Raad voor de Statistiek

  24 februari 2014 2014/nr.1 (PDF, 110.79 Kb)
  5 mei 2014 2014/nr.2 (PDF, 76.51 Kb)
  20 oktober 2014 2014/nr.3 (PDF, 29.74 Kb)
  16 december 2014 2014/nr.4 (PDF, 41.48 Kb)
  27 mei 2015 2015/nr.1 (PDF, 37.38 Kb)
  2 oktober 2015 2015/nr.2 (PDF, 44.27 Kb)
  19 februari 2016 2016/nr.1 (PDF, 47.12 Kb)
  13 mei 2016 2016/nr.2 (PDF, 36.01 Kb)
  29 maart 2017 2017/nr.1 (PDF, 49.42 Kb)
  26 juni 2017 2017/nr.2 (PDF, 76.5 Kb)
  23 februari 2018 2018/nr.1 (PDF, 149 Kb)
  29 maart 2019 2019/nr.1 (PDF,  2.2 MB)
  13 juni 2019 2019/nr.2 (PDF, 1.7 MB)
  20 februari 2020 2020/nr.1 (PDF, 185 Kb)
  19 november 2020 2020/nr.2 (PDF, 2 MB)
  4 maart 2021 2021/nr.1 (PDF, 3 MB)
  17 juni 2021 2021/nr.2 (PDF, 1,8 MB)
  18 november 2021 2021/nr.3 (PDF, 554.8 KB) en Nota HRS (PDF,547.6 KB)
  31 maart 2022 2022/nr.1 (PDF, 959 KB)
  9 juni 2022

  2022/nr.2 (PDF, 925 KB)

  17 november 2022

  2022/nr.3 (PDF, 860 KB)

  9 maart 2023

  2023/nr.1 (PDF, 1.167 KB)

  8 juni 2023

  2023/nr.2 (PDF, 915 KB)

  5 oktober 2023

  2023/nr.3 (PDF, 644 KB)

  30 november 2023

  2023/nr.4 (PDF, 801 KB)

  Contact

  Voorzitter :

  Secretariaat :

  Adres : North Gate - Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel