Werkloosheidsgraad daalt naar 6,2%

Werk & Opleiding
Werkloosheidsgraad daalt naar 6,2%

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de belangrijkste resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor het eerste kwartaal van 2018:

 • 69,3% van de 20- tot en met 64-jarigen is aan het werk; bij de 55-plussers bedraagt het percentage net geen 50%
 • de werkloosheidsgraad bedraagt 6,2%, tegen 7,8% in het eerste kwartaal van 2017
 • in vergelijking met het eerste kwartaal van 2017 evolueert de werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad heel gunstig
 • de positieve evoluties zijn sterker bij vrouwen dan bij mannen: de werkloosheidsgraad van vrouwen ligt sinds het derde kwartaal van 2017 onder die van mannen

Werkgelegenheidsgraad:

 • 69,3% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk. In het eerste kwartaal van 2018 is 69,3% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017 betekent dit een lichte daling met 0,3 procentpunt. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2017 neemt deze EU2020-indicator echter sterk toe (+1,6 procentpunt).
 • Sterkere toename werkgelegenheidsgraad bij vrouwen dan bij mannen. De werkgelegenheidsgraad van vrouwen neemt tussen het eerste kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 sneller toe dan die van mannen (grafiek 1). Toch ligt de werkgelegenheidsgraad van mannen nog 9 procentpunt hoger dan die van vrouwen. In het eerste kwartaal van 2018 is 73,8% van de mannen van 20 tot en met 64 jaar aan de slag tegenover 64,8% van hun vrouwelijke tegenhangers.
 • Ongeveer de helft van de 55-plussers is aan de slag. De werkgelegenheidsgraad stijgt in alle leeftijdsklassen maar de toename is het grootst bij de 55- tot en met 64-jarigen (grafiek 2). In het eerste kwartaal van 2018 heeft 49,6% van de 55-plussers een job in vergelijking met een percentage van 46,2% een jaar eerder.
 • De werkgelegenheidsgraad neemt toe in de 3 gewesten. De evolutie van de werkgelegenheidsgraad tussen het eerste kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 is positief in de drie gewesten (grafiek 3). In het eerste kwartaal van 2018 bedraagt de werkgelegenheidsgraad van 20-64-jarigen 61,5% in Brussel, 73,9% in Vlaanderen en 63,6% in Wallonië.

Grafiek 1: Werkgelegenheidsgraad 20-64-jarigen naar geslacht

EAK-T1-2018_G1_nl.png

Grafiek 2: Werkgelegenheidsgraad 20-64-jarigen naar leeftijdsgroep

EAK-T1-2018_G2_nl.png

Grafiek 3: Werkgelegenheidsgraad 20-64-jarigen naar regio

EAK-T1-2018_G3_nl.png

Werkloosheidsgraad:

 • Sterke afname werkloosheidsgraad. Ook de werkloosheidsgraad evolueert positief. In het eerste kwartaal van 2018 bedraagt de werkloosheidsgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (zie definities onder ‘Metadata’) 6,2%. Dat is een lichte afname in vergelijking met het vierde kwartaal van 2017 toen de werkloosheidsgraad 6,4% bedroeg. In vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar neemt de werkloosheidsgraad met 1,6 procentpunt af (grafiek 2): van 7,8% naar 6,2%.
 • Werkloosheidsgraad vrouwen onder die van mannen. In het eerste kwartaal van 2017 lag de werkloosheidsgraad van vrouwen (8%) nog boven die van mannen (7,6%). Door de snellere afname van de werkloosheidsgraad bij vrouwen dan bij mannen is de situatie sinds het derde kwartaal van 2017 omgedraaid (grafiek 4). In het eerste kwartaal van 2018 bedraagt de werkloosheidsgraad van vrouwen 5,8% en die van mannen 6,5%.
 • Sterke afname werkloosheidsgraad bij jongeren en 50-plussers. De daling van de werkloosheidsgraad situeert zich in alle leeftijdsgroepen maar het meest bij de jongeren en de 50-plussers (grafiek 5). In het eerste kwartaal van 2018 bedraagt de werkloosheidsgraad van 15-24-jarigen 16,9%, bij 25-49-jarigen 5,8% en bij 50-plussers 4,3%.
 • Werkloosheidsgraad daalt in de drie regio’s. Hoewel de werkloosheidsgraad in de drie regio’s positief evolueert blijven er grote verschillen bestaan: in Vlaanderen is 3,6% van de beroepsbevolking werkloos, in Wallonië bedraagt het percentage 8,9% en in Brussel 13,3% (grafiek 6).

Grafiek 4: Werkloosheidsgraad 15-64-jarigen naar geslacht

EAK-T1-2018_G4_nl.png

Grafiek 5: Werkloosheidsgraad 15-64-jarigen naar leeftijdsgroep

EAK-T1-2018_G5_nl.png

Grafiek 6: Werkloosheidsgraad 15-64-jarigen naar regio

EAK-T1-2018_G6_nl.png