Voor het eerst 70% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk in derde kwartaal 2018

Werk & Opleiding
Voor het eerst 70% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk in derde kwartaal 2018

Werkloosheidsgraad op laagste niveau ooit in derde kwartaal 2018

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de belangrijkste resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor het derde kwartaal van 2018:

  • 70,1% van de 20- tot en met 64-jarigen is aan het werk. Dit cijfer werd nooit eerder gehaald in België.
  • Bij de 55-plussers komt de werkgelegenheidsgraad met 50,4% voor het eerst boven de 50% uit. Bij de jongeren is de werkgelegenheidsgroei nog sterker dan bij de oudere leeftijdsgroepen.
  • De werkloosheidsgraad blijft verder dalen en komt voor het eerst onder de 6 procent uit.
  • De jeugdwerkloosheid neemt sterk af en bedraagt 16,3%.
  • De arbeidsmarktsituatie van vrouwen evolueert gunstiger dan die van mannen. De kloof tussen de mannelijke en vrouwelijke werkgelegenheidsgraad verkleint en de werkloosheidsgraad van vrouwen komt nog verder onder die van mannen te liggen.

Werkgelegenheidsgraad:

70,1% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk

In het derde kwartaal van 2018 is 70,1% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk. Daarmee overschrijdt deze belangrijke EU2020-indicator voor het eerst de grens van 70%. Ten opzichte van het vorige kwartaal gaat het om een toename met 1,1 procentpunt, ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar stijgt het cijfer met 1,6 procentpunt. Het doel in het kader van de EU2020-strategie is om tegen 2020 73,2% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk te krijgen.

Sterkere toename werkgelegenheidsgraad bij vrouwen dan bij mannen

De werkgelegenheidsgraad stijgt sneller bij vrouwen dan bij mannen (grafiek 1), waardoor de kloof tussen beide kleiner wordt. Daar waar de kloof in het vorige kwartaal nog 9,2 procentpunt bedroeg, is deze in het derde kwartaal van 2018 gedaald tot 7,5%. In het derde kwartaal van 2018 is 73,8% van de mannen van 20 tot en met 64 jaar aan de slag tegenover 66,3% van de vrouwen.

Grafiek 1: Werkgelegenheidsgraad 20-64-jarigen naar geslacht

EAK-T3-2018_G1_nl.png

Sterke stijging werkgelegenheidsgraad bij jongeren

Opgesplitst volgens leeftijdsgroep noteren we tussen het tweede en het derde kwartaal van 2018 een toename van de werkgelegenheidsgraad bij zowel de groep van 20- tot en met 54-jarigen als bij de 55-plussers (grafiek 2). Ten opzichte van het derde kwartaal van 2017 zien we een gelijkaardig beeld. De stijging is het grootst bij de 20- tot en met 54-jarigen. Van die leeftijdsgroep is bijna 76% aan het werk. Ook de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers stijgt en komt voor het eerst boven de 50% uit.

Wanneer we de werkgelegenheidsgraad uitbreiden tot de 15- tot en met 64-jarigen, zien we een duidelijke toename van de werkgelegenheidsgraad van de jongeren. Tussen het tweede en derde kwartaal van 2017 neemt de werkgelegenheidsgraad van 15- tot en met 24-jarigen toe van 22,7% naar 27,4%. Maar ook ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar neemt het aantal werkende jongeren toe met 2,2 procentpunt.

Grafiek 2: Werkgelegenheidsgraad 20-64-jarigen naar leeftijdsgroep

EAK-T3-2018_G2_nl.png

Toename in Vlaanderen en Wallonië, stabilisatie in Brussel

Naar gewest noteren we tussen het tweede en derde kwartaal van 2018 een toename van de werkgelegenheidsgraad van 20- tot en met 64-jarigen in Vlaanderen en Wallonië (grafiek 3) en een stabilisatie in Brussel. De werkgelegenheidsgroei is het sterkst in Wallonië.

Vergeleken met het derde kwartaal van 2017 is er een stabilisatie van de werkgelegenheidsgraad in Wallonië en een toename in Brussel en Vlaanderen. In Vlaanderen noteren we de sterkste groei (+2,5 procentpunt). De werkgelegenheidsgraad van 20- tot en met 64-jarigen bedraagt in het derde kwartaal van 2018 75,4% in Vlaanderen, 63,6% in Wallonië en 60,7% in Brussel.

Grafiek 3: Werkgelegenheidsgraad 20-64-jarigen naar regio
EAK-T3-2018_G3_nl.png

Werkloosheidsgraad:

Werkloosheidsgraad daalt onder de 6 procent

De werkloosheidsgraad, gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (zie definities onder ‘Metadata’) blijft verder dalen in het derde kwartaal van 2018. De werkloosheidsgraad daalt tussen het tweede en derde kwartaal van 2018 van 6,1% naar 5,9%. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is het verschil veel groter, namelijk een daling van 1,4 procentpunt. De Belgische IAB-werkloosheidsgraad komt met een percentage van 5,9% op zijn laagste niveau te liggen sinds de eerste metingen in 1983.

Werkloosheidsgraad vrouwen onder die van mannen

Sinds het derde kwartaal van 2017 ligt de werkloosheidsgraad van vrouwen onder het niveau van de mannen (grafiek 4). De kloof wordt in het derde kwartaal van 2018 nog iets groter, aangezien de werkloosheidsgraad van vrouwen tussen het tweede en derde kwartaal van 2018 daalt van 5,9% naar 5,5% tegenover een lichte toename van de werkloosheidsgraad van mannen, van 6,3% naar 6,4%.

Grafiek 4: Werkloosheidsgraad 15-64-jarigen naar geslacht
EAK-T3-2018_G4_nl.png

Opvallende daling van de jeugdwerkloosheidsgraad

In het derde kwartaal van 2018 bedraagt de werkloosheidsgraad van 15-24-jarigen 16,3%, bij 25-49-jarigen 5,5% en bij 50-plussers 3,9%.

Terwijl de werkloosheidsgraad bij de jongeren in het derde kwartaal meestal stijgt omwille van de schoolverlaters die zich op de arbeidsmarkt begeven, is dit de laatste 2 jaren niet het geval. De jeugdwerkloosheidsgraad daalt tussen het tweede en derde kwartaal van 2018 van 18% naar 16,3%. In het derde kwartaal van 2017 bedroeg de werkloosheidsgraad van 15- tot en met 24-jarigen nog 19,1%.

Ook in de andere leeftijdsgroepen daalt de werkloosheidsgraad zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als het vorige jaar (grafiek 5).

Grafiek 5: Werkloosheidsgraad 15-64-jarigen naar leeftijdsgroep
EAK-T3-2018_G5_nl.png

Werkloosheidsgraad daalt vooral in Wallonië

Tussen het tweede en derde kwartaal van 2018 daalt de werkloosheidsgraad van 9,1% naar 8,4% in Wallonië. In Vlaanderen evolueert de werkloosheidsgraad van 3,5% naar 3,4% en in Brussel is er een toename van 13,0% naar 13,9%. Bij vergelijking met het derde kwartaal van 2017 noteren we in de 3 regio’s een daling van de werkloosheidsgraad (grafiek 6).

Grafiek 6: Werkloosheidsgraad 15-64-jarigen naar regio

EAK-T3-2018_G6_nl.png