Uitkomst van de tweede meeting van de Raadswerkgroep Statistiek

EU2024
Uitkomst van de tweede meeting van de Raadswerkgroep Statistiek

De tweede vergadering van de Raadswerkgroep Statistiek onder het Belgisch Voorzitterschap vond plaats op woensdag 31 januari 2024. De vergadering werd voorgezeten door Dhr. Olivier Goddeeris en werd ingekort tot een halve dag omwille van de Europese top die op 1 februari in de gebouwen van de Raad van de Europese Unie werd gehouden.

Het eerste agendapunt was de bespreking van het tweede compromisvoorstel van het voorzitterschap betreffende arbeidsmarktstatistieken van de Europese Unie over ondernemingen. Per artikelblok lichtte de voorzitter de wijzigingen toe die zijn aangebracht ten opzichte van het eerste compromisvoorstel. Daarna kregen de lidstaten het woord om hun mening over het voorstel te geven. De Commissie (Eurostat) kreeg eveneens de kans om bepaalde aspecten toe te lichten of te verduidelijken. Er werden artikels besproken met betrekking tot definities, bronnen en methoden, gegevensvereisten en statistische eenheden en statistische populatie.

Het Belgisch Voorzitterschap zal de tekst nu finaliseren en naar COREPER gaan om een mandaat te vragen om te starten met de interinstitutionele onderhandelingen.

De vergadering werd voortgezet met informatie over de stand van zaken van de onderhandelingen in triloog over drie statistische dossiers, i.e. de Verordening betreffende de Europese statistieken over bevolking en huisvesting (ESOP), Verordening 232/2009 betreffende de Europese Statistieken en de Europese milieu-economische rekeningen (EEEA). Per dossier kregen de lidstaten opnieuw de kans om hun belangrijkste standpunten en bezorgdheden uit te drukken. Samengevat is dit de laatste update van de drie dossiers:

  • Verordening betreffende de Europese statistieken over bevolking en huisvesting (ESOP): op 26 januari lanceerde het Belgisch Voorzitterschap een schriftelijke consultatie over verschillende belangrijke elementen van het voorstel. Tijdens de vergadering hebben meerdere lidstaten hun mening gegeven over de landingszones die het voorzitterschap met het oog op de lopende onderhandelingen heeft voorgesteld.
    Op basis van de feedback van de lidstaten onderzoekt het voorzitterschap verschillende manieren om verder te gaan met dit dossier.
  • Verordening 232/2009 betreffende de Europese Statistieken: tijdens de politieke triloog van 1 februari 2024 werd een voorlopig politiek akkoord overeengekomen met het Europees Parlement.
  • Europese milieu-economische rekeningen (EEEA): Op basis van het politieke akkoord dat op 5 december 2023 onder het Spaans Voorzitterschap werd bereikt, werd met het Europees Parlement een compromis bereikt over de laatste technische kwesties.

Tot slot gaf het voorzitterschap onder ‘Any other business’ informatie over de stand van zaken van andere dossiers die van belang zijn.

De tweede vergadering van de Raadswerkgroep Statistiek onder het Belgisch Voorzitterschap