De inflatie blijft stabiel op 8,31%

Consumptieprijzen
De inflatie blijft stabiel op 8,31%

Consumptieprijsindex van april 2022

  • De inflatie blijft stabiel op 8,31% in april, net zoals in maart.
  • Voor het eerst sinds januari 2021 neemt de inflatie niet verder toe.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,40 punt of met 0,33%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex gaat van 7,68% naar 7,81%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 116,52 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die is vastgelegd op 116,04 punten, werd hierbij overschreden.
  • De hoge inflatie deze maand is, zoals in de afgelopen maanden, voornamelijk te wijten aan de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 54,11% en levert een bijdrage van 4,57 procentpunt aan de totale inflatie.
  • De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 4,08% in april, tegenover 3,75% in maart.
  • De belangrijkste prijsstijgingen in april hadden betrekking op vlees, brood en granen, de aankoop van voertuigen, hotelkamers, groenten en onderhoud en reparaties van voertuigen. Motorbrandstoffen, aardgas, kleding en telecommunicatiepacks hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.  

Inflatie

De inflatie bedraagt 8,31% net zoals in maart, tegenover 8,04% in februari. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 7,81%, tegenover 7,68% in maart en 7,56% in februari. De inflatie zonder energieproducten is gestegen tot 4,06%, tegenover 3,80% in maart en 3,28% in februari. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 4,08% in april, tegenover 3,75% in maart en 3,28% in februari.

Inflatie van voeding en enkele subgroepen

De inflatie van diensten is gestegen van 3,78% tot 3,96%. De inflatie voor huur daalde van 2,64% tot 2,62%. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 5,09%, tegenover 4,63% vorige maand. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) is de afgelopen maanden fors toegenomen, in november was ze nog 0,47%. De inflatie van voornamelijk brood, granen en andere eetbare oliën (waaronder frituurolie) zijn de afgelopen maanden sterk gestegen. Zo bedraagt de inflatie voor brood deze maand 10,2%, in november was dit nog 1,7% Voor granen is dit nu 9,3% ten opzichte van 0,6% in november. Voor andere eetbare oliën is de inflatie deze maand 25,4% ten opzichte van 13,1% in november.

Kerninflatie en inflatie zonder energie

De sterk toegenomen inflatie de afgelopen maanden is voornamelijk toe te schrijven aan de energieproducten. De inflatie voor energie bedraagt nu 54,11% tegenover 57,22% vorige maand en 60,99% in februari. Elektriciteit is nu 49,7% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 139,6% duurder dan vorig jaar in april. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 57,8% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 27,7% meer dan een jaar geleden.

De hoge inflatie is voornamelijk te wijten aan de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 54,11% en levert een bijdrage van 4,57 procentpunt aan de totale inflatie.

Bijdrage van energie tot de inflatie

De prijs voor aardgas daalde met gemiddeld 3,5% ten opzichte van de voorgaande maand, als gevolg van de tijdelijke btw-verlaging op aardgas en de verwarmingspremie. De prijs van elektriciteit is gemiddeld met 0,1% gestegen.

Index van elektriciteit en aardgas

Enkele producten en diensten die ten opzichte van april vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie
Aardgas 139,6%
Andere brandstoffen (LPG) 75,1%
Huisbrandolie 57,8%
Elektriciteit 49,7%
Vloeibaar petroleumgas (propaan) 34,7%
Diesel 33,5%
Vakantiedorpen 26,1%
Andere eetbare oliën dan olijfolie 25,4%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van april vorig jaar sterk in prijs zijn gedaald, zijn:

Dalend: Inflatie
Televisie-apparatuur -13,3%
Smartphone -8,3%
Software -7,9%
Opslagmedia (o.a. geheugenkaart) -7,8%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch) -6,9%
Internationale vluchten -5,0%
Laptops -3,6%
Thee -2,7%

De hoofdgroep die in april de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is huisvesting, water en energie met 3,25 procentpunt. De groep voeding en alcoholvrije dranken heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,65 procentpunt.

Impact op de inflatie

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 4,08 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door de groepen kleding en communicatie, beide met 0,00 procentpunt.

Bijdrage tot de inflatie

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 9,3% voor april 2022, ook stabiel ten opzichte van maart. Het verschil in inflatie tussen CPI en HICP is voornamelijk een gevolg van een andere berekeningsmethode voor huisbrandolie.

Toelichting over de indexniveaus

Indexevolutie

De consumptieprijsindex is in april 2022 met 0,40 punt of 0,33% gestegen tot 120,09 punten, tegenover 119,69 punten in maart 2022 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in april met 0,54 punt en bedraagt 119,59 punten tegenover 119,05 punten in maart. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 116,52 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die is vastgelegd op 116,04 punten, werd hierbij overschreden. Dit betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in mei met 2% worden verhoogd. De wedden in de openbare sector worden in juni met 2% geïndexeerd. De lonen in de privésector zijn ook gekoppeld aan de afgevlakte index, maar het tijdstip van indexering hangt af van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. De vorige overschrijding van de spilindex vond plaats in februari 2022. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 118,36 punten.

De belangrijkste prijsstijgingen in april hadden betrekking op vlees, brood en granen, de aankoop van voertuigen, hotelkamers, groenten en het onderhoud en reparatie van voertuigen. Motorbrandstoffen, aardgas, kleding en telecommunicatie packs hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Vlees +0,130 punt Motorbrandstoffen -0,150 punt
Brood en granen +0,100 punt Aardgas -0,095 punt
Aankoop van voertuigen +0,085 punt Kleding -0,075 punt
Hotelkamers +0,075 punt Telecommunicatiepacks -0,040 punt
Groenten +0,070 punt    
Onderhoud en reparatie van voertuigen +0,035 punt    

Vlees werd deze maand gemiddeld 2,9% duurder. De prijzen van brood en granen zijn deze maand ook gemiddeld met 2,9% gestegen. De aankoop van voertuigen kostte deze maand gemiddeld 1,1% meer. De prijs voor hotelkamers steeg deze maand met gemiddeld 10,6%. In april lieten ook groenten een gemiddelde prijsstijging van 3,1% optekenen. Onderhoud en reparatie van voertuigen kostte deze maand gemiddeld 1,0% meer.

Motorbrandstoffen werden gemiddeld 3,1% goedkoper. De prijs voor aardgas daalde gemiddeld 3,5% als gevolg van de tijdelijke btw-verlaging en de verwarmingspremie. Kleding daalde met gemiddeld 1,5% in prijs. Ook de prijzen voor telecommunicatiepacks zijn gemiddeld met 1,4% gedaald.

2013 = 100 Januari Februari Maart April
Consumptieprijsindex 118,32 119,07 119,69 120,09
Inflatie 7,59% 8,04% 8,31% 8,31%
Gezondheidsindex 118,21 118,74 119,05 119,59
Afgevlakte gezondheidsindex* 113,42 114,60 115,54 116,52
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)


[i] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.