Arealen wintergranen en aardappelen in opmars

Landbouw & Visserij
Arealen wintergranen en aardappelen in opmars

Voorlopige landbouwresultaten 2019

Volgens de voorlopige landbouwstatistieken voor 2019 zijn het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond in Vlaanderen en Wallonië stabiel gebleven ten opzichte van 2018. Deze resultaten kwamen tot stand door administratieve gegevens voor de teelten, runderen en varkens te koppelen aan het landbouwregister van Statbel.

Het areaal wintergranen is toegenomen in België met 6% of +13.957 ha ten opzichte van 2018. In Vlaanderen wordt de stijging van de wintergranen teniet gedaan door de daling van de oppervlakte korrelmaïs (-10,6% of -5.124 ha). De totale oppervlakte korrelmaïs en voedermaïs daalde met 8.061 ha in Vlaanderen, terwijl ze in Wallonië slechts met 928 ha is gedaald.

Het suikerbietenareaal is met 7,5% gedaald als gevolg van de liberalisering van de suikermarkt, waardoor de suikerprijs deze van de wereldmarkt volgt. Minder landbouwers zijn hierdoor geneigd om suikerbieten te telen. Het aardappelareaal daarentegen steeg met 5,5% of 5.133 ha. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan het toegenomen areaal in Vlaanderen terwijl dit in Wallonië gelijk gebleven is. In Vlaanderen stegen zowel de vroege als de bewaaraardappelen (respectievelijk +25,6% en +7,1%).

Het areaal droog geoogste peulvruchten is fors gestegen (+21,6%). De stijging was in beide gewesten even groot.

De rundveestapel is in mei 2019 gedaald met 1,8% ten opzichte van 2018 tot 2,4 miljoen dieren. De daling is even groot in de beide gewesten. Er was een stijging van het aantal melkkoeien in Vlaanderen (+1,8%) en een daling in Wallonië (-1,2%).

De varkensstapel is stabiel gebleven ten opzichte van 2018 (-0,2%). Het aantal biggen en varkens van 20 tot 50 kg is gestegen (respectievelijk met 2% en 0,3% of bijna 34.700 dieren in totaal), alsook de jonge nog niet gedekte zeugen (+6,5% of met ongeveer 2.300 dieren). Daarentegen daalden de mestvarkens van 50 kg en meer met 1,2% (- 34.900 dieren).