Huishoudbudgetonderzoek (HBS)

Burgers
Huishoudens
Beschrijving

Doelstelling en korte beschrijving

EU-HBS (European Union – Household Budget Survey) is een enquête over inkomsten en uitgaven. Het is een belangrijk werkinstrument om zowel op Belgisch als op Europees niveau de consumptiegewoonten van de bevolking over een jaar te beschrijven. 
De enquête heeft tot doel een algemeen kader te creëren voor de productie van ‘communautaire’ statistische informatie op nationaal en Europees niveau over de consumptie van huishoudens, op basis van transversale gegevens (bedrag, samenstelling…) over de posten van hun budget. 
De enquête is ook de voornaamste bron om de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen samen te stellen. De keuze van de getuigenproducten en de weging ervan in de korf wordt om de twee jaar grondig herzien met het meest recente HBO. De laatste herziening heeft in januari 2018 plaatsgevonden (basisjaar 2013 = 100) op basis van het HBO 2016. In de jaren dat er geen nieuw HBO is worden de gewichten aangepast door middel van een price-update en kunnen nieuwe getuigenproducten worden toegevoegd via een herverdeling van de gewichten van het hogere groepsniveau.  

Meest gestelde vragen over deze enquête

U bent een van de huishoudens die steekproefsgewijs toevallig geselecteerd is om deel te nemen aan het Huishoudbudgetonderzoek (HBO). De steekproef is zo samengesteld dat een goede representativiteit van de Belgische bevolking wordt gewaarborgd. 

Het is de bedoeling dat u gedurende een bepaalde periode van 15 dagen alle gezinsuitgaven noteert in een boekje. Uw gezin ontvangt hiervoor een vergoeding die varieert volgens de manier waarop u deelgenomen hebt van €45 (papieren enquête) tot €50 (internetenquête).  

De enquête HBO is belangrijk voor een correcte samenstelling en berekening van de Belgische consumptieprijsindex (CPI) die onder andere de aanpassing van de lonen en uitkeringen aan de levensduurte bepaalt. De anoniem verwerkte resultaten worden ook gebruikt door universiteiten en studiediensten. 

Door de wet op de statistiek mag Statbel de informatie enkel gebruiken voor statistische doeleinden, en niet voor controles door de fiscus, de RVA of andere instellingen. 

Zoals aangekondigd in de introductiebrief komt een enquêteur van Statbel bij u langs om u de documenten te overhandigen en u uit te leggen hoe u het boekje invult. Zijn/haar naam staat in de brief. Als u uw telefoonnummer doorgeeft via onze contactgegevens op de brief, kan de enquêteur u contacteren om een concrete afspraak te maken. Zo kan hij/zij langskomen op een moment dat u thuis bent en tijd hebt om de vragen te beantwoorden.

HBO is een enquête op vrijwillige basis, maar uw gezin ontvangt bij deelname een vergoeding die varieert volgens de manier waarop u deelgenomen hebt van €45 (papieren enquête) tot €50 (internetenquête). We vragen u om een eventuele deelnameweigering te bespreken met de enquêteur die binnenkort met u contact zal opnemen.

HBO gebeurt in drie verschillende fasen. Het eerste bezoek duurt ongeveer 25 à 30 minuten, waarbij de enquêteur de documenten overhandigt en hij/zij de nodige uitleg geeft. Daarna neemt hij/zij opnieuw contact via telefoon of mail om na te gaan of het invullen van het boekje goed verloopt en om op uw vragen te antwoorden. Tijdens het laatste bezoek kijkt de enquêteur de documenten na en doet hij/zij een slotinterview van 45 tot 60 minuten.

U bent een van de huishoudens die steekproefsgewijs toevallig geselecteerd is uit het rijksregister om deel te nemen aan het Huishoudbudgetonderzoek (HBO). Het rijksregister is een overheidsdatabank waarin alle in België wettelijk verblijvende personen opgenomen zijn. De steekproef is zo samengesteld dat een goede representativiteit van de Belgische bevolking wordt gewaarborgd. 

Er zijn drie mogelijkheden:

  • Uw huishouden heeft vroeger deelgenomen aan de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). U of iemand van uw gezin heeft zich toen bereid verklaard om deel te nemen. 
  • U heeft vroeger reeds deelgenomen aan HBO.
  • U nam nog niet deel aan HBO of EAK. U krijgt alle uitleg van de enquêteur die bij u langskomt.

Ja, Statbel dient volgens de statistiekwet uitsluitend informatie in te zamelen om statistieken op te maken. Het is door deze wet uitdrukkelijk verboden om over u een persoonlijk dossier aan te leggen en uw informatie door te geven aan andere overheidsdiensten. Wij mogen enkel globale, anonieme cijfers verspreiden.

Uw privacy wordt gegarandeerd omdat uw persoonsgegevens Statbel niet mogen verlaten. Dat wil zeggen:

  • De ingevulde papieren vragenlijsten (indien een enquête op papier) worden bij ons ingetikt en daarna gestockeerd in een beveiligde ruimte. Na 3 jaar vernietigt een gespecialiseerde firma de documenten.
  • Uit de verkregen informatie wordt na verwerking uw naam en adres verwijderd.
  • Externe gebruikers krijgen enkel een samengeteld antwoordenbestand zonder namen, adressen, maar ook zonder geboortedata.