Enquête naar de structuur van de ondernemingen (ESE)

Ondernemingen
Ondernemingen
Beschrijving

Sinds 1996 voert Statbel jaarlijks een enquête uit naar de structuur van de ondernemingen. Daarbij wordt informatie ingezameld over de activiteit, de werkgelegenheid, de opbrengsten, de kosten en de investeringen van het voorgaande boekjaar - dat overigens niet noodzakelijk hoeft samen te vallen met het kalenderjaar.

De aldus ingewonnen informatie laat toe om op Europees niveau vergelijkbare, volledige en betrouwbare statistieken over de structuur van de ondernemingen op te maken. Deze statistieken zijn onmisbaar voor het uitstippelen van het economische beleid, zowel op Europees, nationaal als gewestelijk vlak. Anderzijds kan een onderneming met deze statistische gegevens haar eigen positie binnen de ganse bedrijfstak beter inschatten.

Voor de overheidsinstellingen die in het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen met Statbel geassocieerd zijn, met name de Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB), dient dit gegevensmateriaal als basis voor het opstellen van de nationale en regionale rekeningen en van de input-outputtabellen overeenkomstig het Europees Systeem van Rekeningen.

Meest gestelde vragen over deze enquête

Ja. De rechtsgronden zijn:

  • Koninklijk besluit van 18 juli 2008
  • EG-Verordening nr. 295/2008 van 11 maart 2008

Wanneer u zich aanlogt, komt u op een scherm terecht waar het adres, de interne en externe contactpersoon en het document (en) vermeld staat. De contactpersonen zijn vaak niet ingevuld omdat het een jaarlijkse enquête betreft en de contactpersonen regelmatig veranderen. Er moet een contactpersoon ingevuld worden. Tot zolang dit niet gedaan werd, zal u geen toegang hebben tot uw formulieren.

Een papieren versie kan per uitzonderlijk verzoek aangevraagd worden bij Statbel. Hiervoor dient u een mail tot info.ese@economie.fgov.be te richten met vermelding van volgende gegevens van de onderneming:

naam onderneming
naam contactpersoon
ondernemingsnummer


reden verzoek tot papieren versie

Indien u niet over email beschikt kan dit ook via de post aangevraagd worden.

Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
Centrum voor gegevensverzameling – sectie ondernemingen - Structuurenquête Ondernemingen
North Gate
Koning Albert II-laan 16 
1000 Brussel