Missie en doelstellingen

Missie

Drie woorden vatten de basisopdracht van de AD Statistiek perfect samen: verzamelen, verwerken en verspreiden van pertinente, betrouwbare en geduide cijfergegevens over de Belgische samenleving.

Verzamelen’ betekent het opzoeken van gegevens bij economische of sociale actoren. Dit gebeurt via rechtstreekse of onrechtstreekse bevraging. Bij enquêtes worden de respondenten rechtstreeks bevraagd door de enquêteurs.De onrechtstreekse bevraging maakt gebruik van administratieve bestanden (RSZ, btw, Kruispuntbank van Ondernemingen…). Deze methode wordt meer en meer gebruikt en vermindert de lasten en kosten voor ondernemingen en particulieren.

Verwerken’ van statistische informatie verwoordt in de eerste plaats het kritisch evalueren van die informatie. Daarnaast staat het verifiëren en valideren van de antwoorden door controle op de deugdelijkheid en de waarschijnlijkheid ervan. Vervolgens stelt de AD Statistiek synthesetabellen op met de basisgegevens. Door verschillende soorten informatie samen te brengen en te vergelijken voegt de AD Statstiek een meerwaarde toe aan de oorspronkelijke cijfers. 

 ‘Verspreiden’ betekent het toegankelijk maken van de verzamelde informatie (uiteraard binnen de regels betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) voor een zo ruim mogelijk publiek:

  • de overheid (álle Belgische politieke overheden op elk niveau, maar ook internationale overheden en organisaties)

  • de bedrijfswereld (alle ondernemingen ongeacht hun omvang of doelstellingen)

  • de samenleving (onderzoekers, journalisten, docenten, studenten en alle anderen)

De AD Statistiek verspreidt statistische informatie over:

  • huishoudens (het huishoudbudget, de tijdsbesteding, het vakantiebedrag …)

  • industrie, bouw, handel en andere diensten (gegevens uit enquêtes bij ondernemingen)

  • conjunctuur zoals indexen (bijvoorbeeld de consumptieprijsindexen) en economische indicatoren van de industriële productie, de investeringen, de uitvoer, de werkgelegenheid, de activiteit in de kleinhandel en de dienstverlenende sector …

Doelstellingen

  • De rol van ‘openbare statisticus’ versterken.

  • De samenhang en de representativiteit verzekeren van de gegevens die de AD Statistiek verspreidt.

  • Een methodologie ontwikkelen voor de analyse van statistieken en een systeem van kwaliteitscontrole uitbouwen.

  • Van de statistiekfunctie een beleidsondersteunend instrument maken door snel statistieken te leveren als ondersteuning voor de besluitvorming.

Statistisch programma

 Statistisch programma Algemene Directie Statistiek 2017 (PDF, 412.23 Kb)