Energieobservatorium

Welke is de context van het project van oprichting van het Observatorium ?

Het project van oprichting van een energieobservatorium werd goedgekeurd door het Directiecomité van de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie, op datum van 11 /12/2007. Op het vlak van het programma « Energie » van de strategie van deze FOD, past dit project in het strategisch objectief « Toezicht op de voorraadbeveiliging van het land en analyse van de markten» waarvan een van de prioritaire acties voor de jaren 2008-2009, de « Oprichting van een Energieobservatorium » is. Op datum van 26 februari 2008, werd deze actie gevalideerd door het Directiecomité van de FOD. Op 11 april 2008, heeft de Minister van Energie eveneens het Observatorium opgenomen in zijn algemene beleidsverklaring voor het Budget 2008 en het voorgesteld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Waaruit bestaat het Observatorium?

Het Energieobservatorium zal moeten worden samengesteld uit een omkaderd team met een permanente, operationele en performante structuur in de schoot van de Algemene Directie   « Energie »  van de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie.

Deze structuur zal de vorm aannemen van een volwaardige afdeling in de schoot van deze AD en zal worden onderverdeeld in eenheden: Eenheid « Gegevensverzameling » Eenheid  « Analyse & Studies» inzonderheid belast met prospectieve studies, liberalisering… Eenheid « Stakeholders’ Management » inzonderheid belast met de beraadslaging/overleg met de sector (externe gedeelte, met inbegrip van het van het raadgevend wetenschappelijk comité) en de verschillende DG’s  van de FOD (interne gedeelte)

Welke is de voornaamste opdracht van het observatorium?

Haar voornaamste opdracht bestaat in het inzamelen, de toekomstgerichte analyse en de verspreiding van relevante en objectieve informatie, die noodzakelijk zijn voor een volledige kennis van de sector met het oog op de voorbereiding, de implementatie en het opvolgen van het energie-  en milieubeleid  (CO2 energiebalansen).

Welke zijn de voornaamste objectieven van het Observatorium?

Inzake kennis van de energiemarkt

  • Beschikken over betrouwbare statistische en gecertificeerde gegevens over de bevoorrading en het verbruik van energie.

  • Bijdragen tot het opstellen van prognoses die het mogelijk maken om de energieperformanties van het land te situeren in het internationaal kader en zijn energiebehoeften te evalueren.

  • Verzamelen en verspreiden bij de betrokken milieus (Regering, burgers, ondernemingen en instellingen zoals het IEA, de EU, en de UNO) van de nuttige (inter)nationale gegevens en analyses, met het oog op een transparante benadering van de energiemarkten.

Inzake de veiligheid van de bevoorrading  

  • Vergaderen en overleggen met de « stakeholders » van de sector teneinde de belangrijkste oriënteringen te verduidelijken (hoofdzakelijk op het vlak van de geopolitieke inzetten, verbonden met de bevoorrading in gas en aardolie).

Inzake liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt

  • Intensief werken aan de informatie voor de verbruikers, aangaande de verbetering van de toegang ervan en de bescherming tegen oneerlijke commerciële praktijken.

Inzake «kritische  energiebewaking » (gestructureerde, alerte en permanente  monitoring van de energiesector)

  • Sneller kunnen inspelen op de crisissituaties ( brutale prijsstijging, onverwachte fusie van operatoren, black-out, sluiting van gaspijpleidingen…)

Welke zijn de verwachte resultaten in termen van productie, voortspruitend uit het Observatorium?

Uitvoeren of doen uitvoeren van studies en de opvolging ervan verzekeren

  • Inzamelen, analyseren en verspreiden van energiegegevens (o.a. ad hoc publicaties) Het organiseren van seminaries en studiedagen, de publicatie van informatiebrochures en de voorziening van de internetsite van de FOD Economie Het verzekeren van de verspreiding van geregelde publicaties (o.a. op basis van wettelijke verplichtingen)

Bijdragen tot de prospectieve studies

  • Bijdragen van zijn expertise in de bepaling en de verwezenlijking van werkzaamheden betreffende prospectieve studies over gas en elektriciteit, en meer in het algemeen de economische en energetische modellen (type Primes)

Deelnemen aan de informatie voor de verbruiker

  • De gegevens inzake de energiemarkt zo ruim mogelijk ter beschikking stellen, met behulp van geschikte en performante communicatie-instrumenten (bijvoorbeeld Internetsite met de mogelijkheid van een interactieve opvraging van gegevens, gesynthetiseerde en praktische folders, een Watching Brief, seminaries/conferenties over de inzetten/uitdagingen die weergegeven worden in de resultaten van de energiepublicaties.

Een permanente overlegstructuur installeren met de interne en  externe stakeholders.  

  • Een raadgevend wetenschappelijk comité oprichten, dat zal zijn samengestelde uit een groep van onafhankelijke experts die gespecialiseerd zijn in de diverse aspecten van de energiekwesties. Dit comité zal de verwezenlijking van specifieke studies inzake energie kunnen voorstellen.

Timing voor het opstarten van het Observatorium?

Het opstarten van het Energieobservatorium is voorzien eind 2009

Contact

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en  Energie
Algemene Directie Energie
Koning Albert II-laan, 16
1000 Brussel
Tel. : 02/277.81.80
Fax : 02/277.52.01