Toerisme en hotelwezen

Doel en korte beschrijving

Het gaat om een exhaustieve maandelijkse enquête. Ze bestaat uit twee luiken: in het eerste luik wordt gepeild naar de kenmerken van logiesverstrekkende bedrijven (capaciteit, jaarlijkse sluitingsdata, aantal dagen per maand dat het bedrijf actief is), in het tweede wordt het toeristisch kliënteel van die bedrijven nader onderzocht, met uitzondering van klanten die moeten worden beschouwd als permanent verblijvend. Elk logiesverstrekkend bedrijf stuurt maandelijks gegevens door i.v.m. land van herkomst van de toeristen, hun aantallen, vertrekdatum, aantal overnachtingen in het bedrijf, en reismotief.

De doelstelling van de enquête is tweeledig:

  1. meting van de toeristische opvangcapaciteit door bepaling van het aantal logiesverstrekkende bedrijven en van de dagelijkse capaciteit;
  2. meting van de toeristische stromen uitgedrukt als aantal aankomsten en overnachtingen, per reismotief en land van herkomst van de toerist.

Bron

Met medewerking van de toeristische diensten van Gemeenschappen en Gewesten houdt de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie de overnachtingsregisters bij, zowel de ambtelijke, d.i. conform de bepalingen vastgelegd in de besluiten van de verschillende deelregeringen, als de niet-ambtelijke.

De in dit onderzoek betrokken collectieve logiesverstrekkende bedrijven vallen uiteen in vier categorieën:

  1. hotels en dergelijke: hotels, appartementenhotels, motels, en andere gelijkaardige logiesvormen, waarbij per kamer verhuurd wordt en hoteldiensten worden geleverd;
  2. toeristische kampeerterreinen, met uitzondering van woonlocaties die als privaatwoningen worden beschouwd;
  3. vakantieparken;
  4. overige, niet elders onder te brengen bedrijven, die niet tot een van de drie voorgaande categorieën behoren, en die voor het merendeel bestaan uit jeugdherbergen en verblijven voor doelgroepen.

Dataverzamelingsmethode en steekproefomvang

Logiesverstrekkende bedrijven kunnen voor deze statistiek antwoorden via een beveiligde website.

Respons

De responsgraad ligt gewoonlijk boven 95%.

Frequentie

De enquête wordt om de maand gehouden.

Timing publicatie

Voorlopige resultaten zijn beschikbaar drie maanden na het einde van de referentieperiode.

 

Statistieken en cijfers

Toerisme