Enquête naar de structuur van de ondernemingen (ESE)

Doel en korte beschrijving

Sinds 1996 voert de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie jaarlijks een enquête uit naar de structuur van de ondernemingen. Daarbij wordt informatie ingezameld over de activiteit, de werkgelegenheid, de opbrengsten, de kosten en de investeringen van het voorgaande boekjaar - dat overigens niet noodzakelijk hoeft samen te vallen met het kalenderjaar.

De aldus ingewonnen informatie laat toe om op Europees niveau vergelijkbare, volledige en betrouwbare statistieken over de structuur van de ondernemingen op te maken. Deze statistieken zijn onmisbaar voor het uitstippelen van het economische beleid, zowel op Europees, nationaal als gewestelijk vlak. Anderzijds kan een onderneming met deze statistische gegevens haar eigen positie binnen de ganse bedrijfstak beter inschatten.

Voor de overheidsinstellingen die in het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen met de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie geassocieerd zijn, met name de Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB), dient dit gegevensmateriaal als basis voor het opstellen van de nationale en regionale rekeningen en van de input-outputtabellen overeenkomstig het Europees Systeem van Rekeningen.

Populatie

Ondernemingen behorende tot de secties B t.e.m. N en P t.e.m. S van de NACE Rev.2.

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Vragenlijst via de post en elektronische bevraging. Steekproefmethode.

Respons

85 à 86%.

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Referentiejaar + 18 maanden

Metadata

Persberichten

Statistieken en cijfers

Webapplicatie

XBRL