Huurindexatie

Wat is de huurindexatie?

Elk jaar kan de huurprijs op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van het contract aan de kosten van levensonderhoud aangepast worden. Tot december 1993 gebeurde de indexatie steeds op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Vanaf januari 1994 moet verplicht de gezondheidsindex gebruikt worden.Externe link

Welke huurcontracten komen in aanmerking?

AfgeslotenGeschreven huurovereenkomstMondelinge huurovereenkomst
Voor 28 februari 1991

Indexatie indien beide partijen dit voorzien hadden

Na 28 februari 1991 en voor 31 mei 1997

toegelaten

Na 31 mei 1997toegelaten behalve wanneer contract het uitsluitindexatie niet toegelaten

 

Externe link

Hoe wordt de huurindexatie berekend?

De geïndexeerde huurprijs =  basishuurprijs (2) x nieuwe index (3)
 

aanvangsindex (1)

  • De basishuurprijs is de huurprijs zonder de eventueel door de huurder verschuldigde kosten en lasten.
  • De aanvangsindex is die van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst (voor alle contracten die in werking traden vanaf 1 januari 1984).
  • De nieuwe index is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst (dus NIET de verjaardag van de ondertekening tenzij beide data gelijk zijn).

 Bereken zelf uw huur

Inwerkingtreding van de overeenkomst
vóór 1 januari 1984
Inwerkingtreding van de overeenkomst
vanaf 1 januari 1984
contract gesloten
vóór
1/01/1981
contract gesloten
tussen 1/01/1981
en 31/12/1983
contract gesloten
vóór
1/02/1994
contact gesloten
vanaf
1/02/1994
(1)

aanvangsindexcijfer
=
december 82
(82,54)
(1)

aanvangsindexcijfer=

deze van de maand
die de aanpassing of
inwerkingtreding van
het contract in 1983
voorafgaat
(1)

aanvangsindexcijfer=

deze van de maand
die het sluiten van
de overeenkomst
voorafgaat
(1)

aanvangsindexcijfer=

gezondheidsindex van
de maand die het
sluiten van de
overeenkomst
voorafgaat
(2)

basishuurprijs = huur:

- vastgelegd bij rechterlijke beslissing
- bij ontstentenis, basishuurprijs gebruikt bij de
berekening van de geïndexeerde huurprijs in 1990
- bij ontstentenis, laatste huurprijs in 1983 betaald.
(2)

basishuurprijs =
afgesproken huurprijs
(3)

nieuw indexcijfer =
het (gezondheids)indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaring van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst

Bron: Fod Justitie

Externe link 

Meer informatie

Ondanks dat de huurindexering sinds de zesde staatshervorming (1 juli 2014) een regionale bevoegdheid is, blijft de oude wetgeving momenteel van kracht en dit tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist (http://www.belgium.be/nl/huisvesting/huren_en_verhurenExterne link/).

De brochure "De huurwetExterne link", uitgegeven door de FOD justitie, is dus nog steeds geldig. De brochure gaat dieper in op alle aspecten van de private huurwet. Ook de huurindexering komt uitgebreid aan bod..

Voor vragen over de indexeringVoor vragen over juridische aspecten

Thematische Directie Prijzen en Ondernemingen

(FOD Economie)
North Gate - Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel. : +32 [0]800 120 33 (van 9u tot 12u)
e-mail : ind@economie.fgov.be

Vlaanderen
https://www.wonenvlaanderen.be/een-woning-hurenExterne link 

Justitiehuizen
Voor contactgegevensExterne link

 

Online diensten

Publicaties