Basis 2004=100

Laatste hervorming: de consumptieprijsindex basis 2004=100

Om de representativiteit te waarborgen moet regelmatig een herziening van de indexkorf en de berekeningsmethodes plaatsvinden. De achtste hervorming, sinds het ontstaan van het indexcijfer in 1920 werd beëindigd in 2005. Vanaf januari 2006 werd een volledig vernieuwde consumptieprijsindex gepubliceerd met basisjaar 2004.
Een volledige vernieuwing van de consumptieprijsindex vindt alle acht jaar plaats. Sinds januari 2008 wordt echter ook alle twee jaar een actualisering doorgevoerd. Op die manier zullen nieuwe producten, die belangrijk geworden zijn in het consumptiepatroon van het gezin, aan de indexkorf worden toegevoegd. Op dezelfde wijze worden de producten verwijderd die verdwijnen of afgeschaft worden. De productenkorf zal hierdoor gedurende de hele levensduur van de index representatief blijven.

De productenkorf is ingedeeld in 12 groepen volgens de Europese COICOP-classificatie (nomenclatuur van de functies van het individuele verbruik). In het overzicht van de productenkorf worden eveneens de bijhorende gewichten gegeven.
De productenkorf met bijhorende gewichten werd volledig herzien aan de hand van het huishoudbudgetonderzoek dat liep over het kalenderjaar 2004. De korf met basisjaar 2004 bevat 507 goederen en diensten (de zogenaamde getuigen), tegenover 481 in de oude (basisjaar 1996). Er werden 129 nieuwe getuigen ingevoerd en 103 oude getuigen geschrapt . Van 40 getuigen werd de definitie gewijzigd. In 2008 werd de korf uitgebreid tot 518 getuigen. 

De 65 gemeenten of lokaliteiten, waar de prijzen worden genoteerd zijn ongewijzigd gebleven. De gewichten van deze commerciële aantrekkingspolen werden geactualiseerd aan de hand van de bevolkingscijfers op 1 januari 2004.

Deze downloadbare tabel (XLS, 1.45 MB) geeft de evolutie van de consumptieprijsindex tot op productniveau vanaf januari 2006 tot en met december 2013. De cijfers hebben als referentieperiode 2004 = 100. Opmerking: dit bestand wordt niet meer geactualiseerd omdat het referentiejaar gewijzigd is van 2004 naar 2013.

De consumptieprijsindex is ingedeeld in 12 hoofdgroepen. Elke hoofdgroep bestaat uit een aantal subgroepen met bijbehorende getuigenproducten.
Het bestand bevat de indexevolutie tot op het laagste detailniveau, namelijk tot op niveau van de 518 getuigenproducten in de indexkorf.

De relatieve gewichten (per duizend) van de producten en groepen zijn eveneens in de tabel opgenomen.
Deze gewichten zijn gebaseerd op het huishoudbudgetonderzoek en staan in verhouding tot het bestedingspatroon van de consument.

Tot 2006 werd de productenkorf slechts aangepast telkens er een indexhervorming plaatsvond. De laatste indexhervormingen dateren van 1981, 1988, 1996 en 2004. Het gedurende zulke lange perioden ongewijzigd laten van de productenkorf had tot gevolg dat de index minder representatief werd, naarmate hij verouderde. Om hieraan te verhelpen, besloot de Indexcommissie bij de recentste indexhervorming van 2004 om in de toekomst de korf tweejaarlijks te actualiseren. Zo kunnen minder representatief geworden producten uit te korf gehaald worden en nieuwe producten in de korf komen, indien ze een belangrijk aandeel hebben in het bestedingspatroon. Door deze ingreep wordt gegarandeerd dat de consumptieprijsindex een representatieve inflatiemeter blijft, tijdens heel zijn levensloop. Van deze actualiseringen wordt eveneens gebruik gemaakt om berekeningsmethodes van goederen en diensten, indien nodig, bij te sturen.

Het indexcijfer van de consumptieprijzen blijft een Laspeyres index met vaste basis, wat tot gevolg heeft dat de gewichten van alle hoofdgroepen en subgroepen vast blijven gedurende de levensperiode van 8 jaar. De nieuwe getuigen worden ingevoerd met een weging, die afkomstig is van één of meerdere producten binnen een groep. Bij de toevoeging of schrapping van getuigen en de bijhorende aanpassingen van gewichten in de productenkorf, wordt ervoor gezorgd dat deze wijzigingen geen vertekening van het indexcijfer geven.

Publicaties