Opleiding en onderwijs

Voor deze rubriek zijn er drie informatiebronnen beschikbaar: de enquête naar voortgezette beroepsopleidingen, de enquête naar de arbeidskrachten bij de Belgische huishoudens en de enquête Volwasseneneducatie (AES).

De enquête naar voortgezette beroepsopleidingen (Continuing Vocational Training Survey of afgekort CVTS) maakt deel uit van een Europees project dat tot doel heeft de vormingsinspanningen van Europese ondernemingen in kaart te brengen.

Sinds 2005 wordt de enquête op vijfjaarlijkse basis georganiseerd bij de populatie van Belgische ondernemingen met minstens 10 werknemers in het merendeel van de Belgische sectoren (met uitzondering van de publieke sector).

CVTS is tevens een belangrijk instrument voor Belgische beleidsmakers om de vormingsinspanningen van onze ondernemingen te toetsen aan een aantal concrete doelstellingen.

De enquête naar de arbeidskrachten (voor meer uitleg: zie de rubriek werkgelegenheid) biedt recente cijfers over het onderwijsniveau van de Belgische bevolking aan en daarnaast ook informatie over vroegtijdige schoolverlaters en levenslang leren.

De enquête Volwasseneneducatie maakt eveneens deel uit van een Europees project en heeft tot doel de participatie van de Belgische bevolking aan levenslang leren te meten. In de enquête worden allerlei soorten opleidingen en vormingsactiviteiten ondervraagd. Er wordt tevens onderscheid gemaakt tussen enerzijds formeel en niet-formeel onderwijs en anderzijds Informeel leren (zie definitie) Doelgroep van de enquête zijn 25-64-jarigen in België.

Downloadbare bestanden

Eurostat

Externe links