SILC-indicatoren 2004-2015

EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) is een enquête naar inkomens en levensomstandigheden en een belangrijk instrument om zowel op Belgisch als op Europees niveau armoede en sociale uitsluiting in kaart te brengen. Hier zijn de voornaamste indicatoren:

 • Betrouwbaarheidsintervallen

 • Armoedegrens

 • Armoederisico (AROP)

 • Personen onder de armoedegrens: verdeling per geslacht

 • Spreiding rond de armoedegrens

 • Subjectieve armoede

 • Materiële deprivatie-indicatoren

 • Ernstige materiële deprivatie (SMD)

 • Zeer lage werkintensiteit (VLWI)

 • Risico van armoede of sociale uitsluiting (AROPE)

 • S80/S20

 • Gini-coëfficiënt

 • Armoede-intensiteit (Poverty Gap)

 • Gemiddeld en mediaan inkomen

 • Armoederisico vóór sociale transfers, exclusief pensioenen

 • Armoederisico vóór sociale transfers

Publicatiedatum :11/07/2016
Categorie Publicatie: , Statistieken , Statistieken - Download-tabellen